Структура

СТРУКТУРА

на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД е създадена през 1936 година. Тя е търговско дружество със 100% държавно участие и едноличен собственик на капитала министъра на здравеопазването. В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Зам. директор мединска дейност
Зам. директор научна и учебна дейност
Зам. директор икономическа дейност
Главна медицинска сестра
Главен счетоводител
„Договор и договорни партньори”
Сектор "Епидемиология, болнична хигиена и централна стерилизация"
Юрисконсулти