Клиники

ИСУЛ


Спешно отделение с диагностичен стационар


УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ – СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА -ИСУЛ“, като водещ в страната клиничен център, продължава да развива помощта при спешни състояния в съответствие с изискванията на модерния здравен мениджмънт и общата концепция за развитието на спешната помощ у нас.

Спешно отделение на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” е отделение от трето (най-високото) ниво на компетентност, което функционира като самостоятелна структура в рамките на лечебното заведение. В рамките на болницата, съгласно изискванията на Медицински стандарт Спешна медицина, е създаден Спешен болничен комплекс, организиран на функционален принцип, който е в пряко взаимодействие и координация с отделението. 

Спешният болничен комплекс осигурява непрекъснат денонощен режим на работа, както и необходимата организация, логистика, кадрови, структурен ресурс за прием на спешен пациент. 

 Спешно отделение –„Царица Йоанна -ИСУЛ“, е част мрежата спешни отделения в страната, които осъществяват пряко дейности свързани с поставената основна стратегическа цел пред общественото здравеопазване: да осигурят равнопоставен „достъп до своевременна, достатъчна, качествена и безопасна медицинска помощ”, при пациенти със спешни състояния, съгласно критериите на медицинските стандарти, правилата на добрата медицинска практика в България , както и съгласно най-добрите европейски практики.

Дейности: 

  • Консултативна дейност с високо качество - по искане на дежурния екип и / или друг лекар; 
  • Лечебно-диагностична дейност - основната клинична дейност е свързана с активно лечение на болни, индицирани за спешен прием и нуждаещи се от спешни активни мероприятия и лечение в рамките на 24 часов престой; оказване на спешна помощ, триаж на спешно болен и кондициониране на спешен болен. Пренасочване на спешни пациенти при необходимост; 
  • Лечебно - диагностични дейности, свързани с пациенти, постъпващи в клиниките на УМБАЛ от спешен порядък; 
  • Медицински транспорт в рамките на ЛЗ и извън него; 
  • Активно наблюдение на пациенти с неясен диагностичен проблем и/или интердисциплинарни проблеми; 
  • Обучение на студенти и специализанти по утвърдени програми на МУ – София в областта на спешните състояния в медицината. Включване на отделението в структурите на медицински университет, свързани с обучение по специалността и превръщането му в база за обучение по модули от специалността.

Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ осигурява за пациентите: 

  • Денонощна специализирана диагностично лечебна дейност по спешност за болните от съответните райони на София и от страната. 
  • Спешна помощ в условия на бедствия и масови аварии; 
  • Осигуряване на обслужване на болни в УМБАЛ 
  • Логистично и организационно осигуряване на дейности в рамките на лечебното заведение, свързани с дейността на спешния болничен леглови комплекс организиран на функционален принцип в лечебното заведение.

Структура на Спешното отделение

Зона 1 - Вход и публична зона 

В тази зона в СО има обособени вход за амбулаторни пациенти; вход за линейки и пациентни носилки; чакалня; зона за регистрация и информационно обслужване; помещение/пост на служба по охраната и сигурността; платформа за стациониране на пациентни колички и пациентни столове (седящ). Зоната за информационно обслужване и регистрация на пациентите е с непрекъснат 24-часов режим на работа. Оборудвана е с компютри, свързани с общоболничната информационна система. 

Зона 2 - Клинико-терапевтична зона 

В Клинико-терапевтичната зона са разположени кабинети за триаж, преглед-спешна терапия, гипсовъчно помещение, манипулационна, консултативен кабинет и противошокова зала. Противошокова зала е обособена зона в Спешно отделение, предназначена за ресусцитация и лечение на критични спешни пациенти. Залата разполага с два реанимационни поста, обезпечени с необходимото медицинско оборудване за мениджъмънт на пациенти със животозастрашаващи състояния. 

Зона 3 - Зона за наблюдение 

Зоната за наблюдение е обособена зала в Спешно отделение за краткосрочен престой на пациенти до 24 часа. Зоната разполага с пет болнични легла, осигурени със съответно оборудване и апаратура и възможност за разкриване на още четири допълнителни поста при необходимост. Има обособен сестрински пост и осигурена връзка с информационната система на болницата 

Зона 4-Допълнителна специализирана зона 

В Спешно отселение има разкрити допълнителна специализирана зона за третиране на спешни пациенти с очни заболявания и допълнителна специализирана зона за третиране на пациенти със спешни УНГ заболявания.

Галерия

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Пред Спешно отделение

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Спешен УНГ кабинет

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Стационар Спешно отделение

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Спешен очен кабинет

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Противошокова зала

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Противошокова зала