Защита на личните данни и противодействие на корупцията

Защита на личните данни

и противодействие на корупцията

Политика за защита на личните данни в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" повече тук>>


Уведомление на пациентите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД в качеството им на субекти на данни по смисъла на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 - повече тук>> 


Заявление за упражняване на права от субект на данни - повече тук>>


Длъжностно лице по защита на данните на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“:  Иван Костадинов,  тел. 0887 648 639, Електронна поща: dpo.consult@yahoo.com


Вътрешни правила за противодействие на корупцията - повече тук>>