Клиники

ИСУЛ


Отделение по съдебна медицина


Съдебномедицинската служба при УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД, гр.София се е развивала в унисон с водещата лечебно-диагностична роля на болницата през годините. 

 Широкият обхват на медицински дейности в УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД, гр.София е поставило болницата на първите места, както поемането на най-тежките случай при пациенти с травма и животозастрашаващи патологични състояния, така и в обучението на млади медицински специалисти. Приемът на този тип спешна патология от своя страна е обусловил необходимостта от изготвяне на съдебномедицинска експертиза на територията на болницата, включващо освидетелстване на живи лица, участие в диагностичния процес на приети в клиниките на болницата пациенти и провеждане на съдебномедицински аутопсии на починали лица. 

В началото тази съдебномедицинска дейност е осъщесвявана от съдебни лекари от „Катедра по съдебна медицина и деонтология“ при Медицински университет- гр.София, базирани в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД. 

Самостоятелен съдебномедицински кабинет при МБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ ЕАД, гр.София е разкрит от доц. д-р Мария Младенова Грозева, дм, през 2005 г., която го развива до 2009 г. 

От 2010 г. до 2020 г. съдебномедицинската служба се води от д-р Мария Андреева Попова, дм, като през 2015 г. службата е обособена като „Отделение по съдебна медицина“. 

От 2020 г. отделението се ръководи от д-р Димитър Николов Николов, съдебен лекар с 13 годишен стаж по специалността.