Клиники

ИСУЛ


Клиника по ортопедия и травматология


През 1947 г. към Катедрата по пропедевтична хирургия на Медицински факултет – София се разкрива първата в страната Клиника по ортопедия и травматология. Неин ръководител е първият български хабилитиран преподавател по ортопедия и травматология –тогава доц. д-р Бойчо Бойчев. 

От 2013 г. до момента, ръководител на клиниката по ортопедия и травматология е проф. д-р Пламен Кинов. От 2020 година е избран за ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология при МУ - София. От 2010 г. завежда сектор ендопротезиране в Клиниката по ортопедия и травматология на Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Председател е на софийския клон на БОТА. Член е на: Съюза на учените в България, EFORT (Европейската Федерация на Националните Ортопедични Асоциации), AAOS (Американската асоциация на ортопедичните хирурзи), EHS (Европейската дружество по хирургия на тазобедрената става). Проф. Пл. Кинов е с над 240 научни публикации и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина. Специализирал е в Германия, Австрия, Италия, САЩ. Научните му интереси включват хирургия и ендопротезиране на тазобедрена и колянна става

Дейност 

Главни направления са: 

  • Рреконструктивна хирургия - ендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна и лакътна стави 
  • Артроскопия, следоперативна рехабилитация и кинезитерапия.
  • Лечението на фрактури (консервативно и оперативно) и мекотъканни увреди, в спешен и отложен порядък е ежедневна практика на клиниката. Клиниката разполага с 25 легла.

Преподавателска дейност 

В клиниката се обучават студенти, специализанти и докторанти.