Клиники

ИСУЛ


Клиника по гастроентерология
"Академик Ташо Ташев"


Катедрата по гастроентерология и диететика с ръководител акад. д-р Ташо Ташев е създадена през 1951 г. като първа учебна структура в Европа (след което се създава такава в Париж). През годините в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, която носи името на акад. д-р Ташо Ташев, са изградени съвременна база и сътрудници с изявени научни интереси и възможности, водещи не само в България, но и в международен план. В Клиниката са въведени и утвърдени за страната почти всички методи в областта на гастроентерологията благодарение на винаги поддържаната най-модерна апаратура, високи научни познания и практически умения на колектива.

Екипът на проф. д-р С. Стойнов (проф. д-р В. Герова, д-р Н. Цолова и доц. д-р В. Наков) въвежда сегментната тънкочревна перфузия, имуноморфологичното и микробиологичното изследване на тънкочревен сок и лигавица, водородния дихателен тест за диагностика на чревен мотилитет, ензимна активност и дисбиоза, теста с йохексол за чревен пермеабилитет и изследване на фекални маркери - калпротектин за чревно възпаление и α1 антитрипсин - за ентерална загуба на протеини. Проф. д-р Владимиров и д-р Н. Колев въвеждат в Клиниката капсулната ентероскопия и за първи път в страната балонна ентероскопия през 2005 г. с доц. д-р П. Пенчев. Традицията за иследвания и терапия в областта на тънкото черво се продължава като през 2020 г. проф. д-р Б. Владимиров, доц. д-р П. Пенчев и колектив (д-р И. Лютаков, д-р Н. Колев, д-р С. Чурчев, д-р Н. Кашукеева) въвеждат революционната за света технология моторна спирална ентероскопия, която отвежда ентероскопията до следващо ниво на ефективност като дава възможност да се изследва ендоскопски луменът на цялото тънко черво.

Доц. д-р В. Бакалов въвежда в страната фиброколоноскопията и ендоскопската полипектомия на дебелото черво. Съвместно с колектив на БАН (проф. Даскалов, проф. Атанасова, проф. Доцински) проф. д-р Б. Владимиров и доц. д-р П. Пенчев провеждат за първи път в България електрофизиологично изследване на дебелото черво – електроколография синхронно с електрогастрография с външни (кожни) електроди чрез специално конструиран апарат – електрогастрограф. Съвместно със споменатия колектив от БАН и колектив на 4та хирургия НИСМП „Пирогов” с ръководител проф. д-р Г. Златарски се извършва синхронно манометрично и електрофизиологично изследване на колон десценденс.

Клиниката по гастроентерология има национална отличителна компетентност в сферата на ултразвуковата диагностика и интервенционалните процедури на абдомен и ретроперитонеум под ултразвуков контрол. Пионерът в тази област проф. д-р Никола Григоров въвежда и налага рутинно в клиничната практика в България абдоминалната B-mode ехография, color-, power- и pulse-Doppler ехография, контрастно-усилената ехография, лапароскопската и интраоперативна ехография заедно с доц. д-р Н. Кръстев (1994 год.), както и ендоскопската ехография с проф. д-р Б. Владимиров в различните й разновидности. Основата е надградена с транзиентна, point-Shear wave и 2D-Shear wave еластография, B-flow, 3-D и Fusion модалности. Успоредно с конвенционалните ултразвукови изследвания се въвеждат и прилагат рутинно диагностични и терапевтични пункции под ултразвуков контрол, дренажни процедури, автоматизирани биопсични техники, уникалните за страната химична, радиофреквентна и микровълнова аблация на първични и метастатични чернодробни тумори във всичките им модерни модификации, термична аблация на панкреасни тумори, перкутанно пункционно лечение (ПАИР) на ехинококови кисти и редица други инвазивни процедури. Екипът (проф. д-р Й. Генов, д-р Р. Митова, доц. д-р Б. Големанов), създаден от проф. Н. Григоров, е водещ в диагностичния и терапевтичен интервенционален ултразвук в България и добре познат в Европейската и Световната федерация на дружествата по ултразвук в медицината и биологията. В клиниката по гастроентерология се използва рутинно ендоректална ехография (въведени от проф. д-р Н. Григоров и проф. д-р Л. Танкова) за диагностика и стадиране на патология в ано-ректалната област. Под ръководството на проф. д-р Н. Григоров и с участието на доц. д-р П. Пенчев е въведено трансендоскопско ултразвуково изследване на дебелото черво с минисонда. През 2000 г. доц. д-р Н. Кръстев въвежда модифициран лапароскопски метод за перфузионна интраперитонеална химиотерапия с инициална хипертермия.

Проф. д-р В. Коларски и доц. д-р В. Грънчаров работят в областта на жлъчната система. Проф. д-р Б. Владимиров въвежда в страната ендоскопската холангиоскопия чрез метода „майка-бебе“ и интракорпорална електрохидравлична литотрипсия през 2000 г.; ендоскопското протезиране на жлъчната и панкресна системи, ендоскопската литотрипсия, ендоскопския назо-билиарен и назо-панкреатичен дренаж, кистогастростомия на кисти на панкреаса, манометрия на сфинктера на Oddi. Проф. д-р А. Мендизова продължава и развива в пълен обем традицията в областта на панкреасната патология. Нейни последователи са проф д-р Н. Григоров, проф. д-р Б. Владимиров, проф. д-р Л. Танкова, проф. д-р Й. Генов, д-р С. Симинкович, ас. д-р М. Ковачева-Славова, които основават първата структура за комплексна функционална оценка на панкреасната екзокринна недостатъчност и свързаната с нея малнутриция.

Клиниката разполага с най-високо ниво на оборудване, което позволява провеждането на прецизна диагностика и ефективна терапия и профилактика на пълната гама гастроентерологични нозологични единици. Клиниката винаги е работила в тясна колаборация с българската фармацевтичната индустрия като тук са се изследвали клинично редица създадени в България медикаменти.

Обучение в Клиниката по гастроентерология

Клиниката по гастроентерология при Катедра по гастроентерология при Медицински факултет, Медицински университет - София е водещата университетска структура в държавата в областта на гастроентерологията. В нея се извършва активна учебно-преподавателска дейност във всичките й форми.

Научна дейност на Клиниката по гастроентерология

По линия на преподавателската и учебно-научна дейност преподавателите в Клиниката по гастроентерология и Клиниката по коремна хирургия представляват Катедра по гастроентерология при Медицински факултет, Медицински университет - София с ръководител проф. д-р Б. Владимиров. От създаването на ИСУЛ и Катедрата по гастроентерология досега са защитени над 40 дисертации по гастроентерология за присъждане на степента „доктор на медицинските науки” и „доктор”. През същият период са реализирани 24 хабилитации.