Клиники

ИСУЛ


Клиника по физикална и рехабилитационна медицина


Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ» съществува вече повече от 60 години. В настоящия момент тя е водеща, както по отношение на лечебната, така и по отношение на преподавателската и научна дейност в страната. Тук се провеждат обучението на студенти по медицина VI курс, основен курс по физикална и рехабилитационна медицина, редица специализирани тематични курсове, специализация на лекари, обучение на рехабилитатори и кинезитерапевти.

Лечебната физиотерапевтична и рехабилитационна дейност се извършва във всички клиники на болницата, а също и при амбулаторни условия. Годишно в клиниката се лекуват около 6000 болни.

Научната дейност в клиниката е насочена към търсене на нови терапевтични методики в областта на ортопедията и травматологията, заболяванията на централна и периферна нервна система, УНГ-заболявания, някои често срещани и социално значими заболявания – дискова болест, остеоартроза, метаболитен синдром и др.

Детайлното познаване от страна на екипа на клиниката на патогенезата и клиничните варианти на редица нови заболявания, породени от новите условия на труд и живот, разкрива неограничени възможности пред младите специалисти в клиниката да търсят, експериментират, апробират и доказват нови комплексни подходи за рехабилитация на пациентите.

Само за последните три години бяха защитени 2 докторантури, предстои и защита на трета, касаещи физикалното лечение на изключително важни и социалнозначими увреждания на междупрешленни дискове, раменна става и синдром на карпалния тунел. В клиниката съществуват и се прилагат успешно създадени собствени алгоритми за лечение и рехабилитация на редица заболявания.

Галерия