Клиники

ИСУЛ


Отделение по обща и клинична патология


Отделението по обща и клинична патология се намира на партерния етаж на болницата, в Северния блок на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 14:00 ч.

Отделението по обща и клинична патология включва следните звена:

1. Имунохистологична лаборатория
2. Ендоскопска лаборатория
3. Биопсична лаборатория
4. Молекулярно – биологична лаборатория
5. Секционна зала

В отделението се извършват всички видове хистологични бипсии, като хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от заболявания:
- хирургични
- гинекологични
- гастроентерологични
- дерматологични и др. 

Отделението е оборудвано с модерна и вискоспециализирана апаратура, която позволява бързата обработка на постъпилите в отделението препарати. 

Отделението извършва пълния обем изследвания по медицинските стандарти на специалността. Акредитирано е като трето ниво на компетентност. Оборудването съответства на Стандарта по клинична патология. В него се извършват както рутинни, така и специализирани хистологични изследвания за диагностика – цитологична, интраоперативна диагностика, диагностика на пункционни и аспирационни биопсии от микрохирургия, патохистологична диагностика на големи оперативни материали, хистохимична, имунофлуоресцентна и имунохистохимична диагностика. Диагностицирането е съобразено с подходяща съвременна красификация. Стадирането на туморите се определя по системата TNM. 

През 2020 г. през отделението са преминали 5 254 бр. пациенти и са изработени 15 971 бр. препарата. 

През 2020 г. към Отделението по обща и клинична патология е открит Сектор по молекулярна биология. Секторът включва две високоспециализирани лаборатории – за изолиране и пречистване на генетичен материал от парафинови срези, серум и плазма, както и за извършване на високотехнологични молекулярно – генетични анализи на проби от онкоболни пациенти. Изследванията включват определяне мутационeн статус на гените BRAF, KRAS, NRAS, EGFR, PIK3CA като допълващ анализ към патохистологичната и имунохистохимичната диагностика на колоректални карциноми, меланоми, тироидни карциноми, белодробни карциноми и др. Резултатите от тази диагностика дават информация на онкотерапевта и патолога относно персоналия подход в лечението на пациента и избор на прецизирана таргетна терапия. 

Установяването на мутационния статус се извършва с нова, модерна технология и апаратура като алел специфичен PCR в реално време (“златен медицински стандарт“ за генетичен анализ на туморен материал, фиксиран и включен в парафин) и последнo поколение апарат – капков /digital droplet PCR, с който ще се анализират парафинови и течни биопсии от серум или плазма. 

През 2020 г. в Секторът по молекулярна биология са преминали 16 бр. пациенти и са извършени 20 бр. анализи за установяване мутационния статус на гените BRAF, KRAS, NRAS и PIK3CA. Проведено е верифициране и валидиране на молекулярно – генетичните анализи за установяване на носителски статус при изброените гени. Проведено е обучение за работа с дигитален капков ПСР от фирмата дистрибутор, като същевременно са изработени 7 бр. проби за гените BRAF, KRAS и NRAS. Получените резултати са сравнени впоследствие с тези, получени с технологията ПСР в реално време.