Клиники

ИСУЛ


Клиника по детска клинична хематология и онкология


sbaldohz.com

  

Настоящата Клиника по детска клинична хематология и онкология (КДКХО) е наследник на различни административни структури в последните 50-години. Била е Национален център по детска онкохематология (НЦДОХ), а в последствие през 2000 г. е обособен като самостоятелна, първа по рода си в България Специализираната болница за активно лечение на деца с онкохематологични болести (СБАЛДОХЗ-София ЕООД). От месец октомври 2015 г. СБАЛДОХЗ-София ЕООД е преструктурирана в КДКХО към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД. 

 През 1997 г. лекарите от детската онкохематология под ръководството на проф. д-р Др. Бобев, дмн, създават първия в Р. България център за костномозъчна трансплантация. Сътрудниците в областта на детската онкохематология от катедрата въвеждат най-съвременните диагностични методи и терапевтични схеми, като постигнатите резултати са близки с тези на водещи детски онкологични центрове по света. В СБАЛДОХЗ-София ЕООД за първи път в България е осъществена трансплантация на костен мозък при 10-годишно дете със солиден тумор. Използван е методът на автоложна трансплантация на периферни стволови клетки, колекционирани от периферната кръв на самия пациент. След включването им като рутинна практика при все по-широк контингент от болни, трансплантационните методи се усъвършенстват и през 2001 г. е извършена и първата в страната алогенна трансплантация, при която източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител (донор). 

 В Клиника по детска клинична хематология и онкология се изследват в пълен обем кръвни и биохимични показатели, туморни маркери, флоуцитометрично изследване (имунофенотипизация) на клетки от периферна кръв, костен мозък, микробиологично изследване на кръв, биологични течности и материали. В клиниката се провежда химиотерапия на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18-годишна възраст. В зависимост от поставената диагноза, потвърдена след комплексен диагностичен план и обсъждане, се пристъпва към определяне на лечебна схема. Често, особено при наличие на солиден тумор, терапията включва и допълнителни процедури като хирургическо лечение, лъчетерапия и др. Лечението на пациентите се осъществява в Стационарния блок на клиниката, по схема с няколкодневна продължителност. Кратковременни терапевтични курсове се провеждат в амбулаторни условия, в Диагностично-консултативен блок на КДКХО. 

 В клиниката се извършват автоложни и алогенни (донорни) трансплантации на нуждаещите се от това хематологично и онкологично болни деца и младежи до 18-годишна възраст от цялата страна. 

 От 2010 г. в клиниката се осъществява терапия и диспансерно наблюдение на пациенти с вродени кръвни заболявания. Провежда се диагноза, лечение и наблюдение на пациенти с Бета-таласемия и други редки анемии. Лечението включва редовни хемотрансфузии; хелатираща терапия и консултации; лечение на усложненията на заболяването; динамично проследяване на железен свръхтовар на сърце и черен дроб. Осъществява се терапия и диспансерно наблюдение на пациенти с вродени коагулопатии и тромбофилии – Хемофилия А, Хемофилия В и дефицит на други фактори на кръвосъсирването. 

 От 2021 г. към клиниката функционира Експертен център за хемофилия и други редки доброкачествени хематологични заболявания. 

 Преподавателска дейност

В КДКХО се провежда обучение на медицински кадри по линия на студентско и следдипломно обучение.