Клиники

ИСУЛ


Лаборатория по вирусология


Лабораторията по вирусология следва утвърдени стандарти в областта на вирусологията и молекулярно-биологичната диагностика, спазва стриктно принципите на добрата лабораторна практика (GLP) и предлага продукт с максимална полза за пациента. Тя обслужва хоспитализирани пациенти в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД , пациенти от други лечебни заведения и амбулаторни пациенти. Лабораторията по вирусология изпълнява задължителните изисквания от медицинския стандарт по вирусология за медико-диагностична лаборатория от III ниво на компетентност в рамките на лечебно заведение.

Медико-диагностичната дейност на лабораторията по вирусология е синхронизирана с цялостната дейност на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД и включва:

 • Установяване на етиологичната роля на вирусите при бенигнени и малигнени вирус-индуцирани и вирус-асоцирани заболявания; 
 • Молекулярно-биологични изследвания върху идентификацията на вирусни нуклеинови киселини, определяне на вирусен товар и гено/субтипиране; 
 • Анализ на резултатите от вирусологичните изследвания; 
 • Извършване на насочени вирусологични изследвания на персонала на болницата, който извършва интервенции и манипулации, както и на лицата, които имат контакт с кръв и кръвни продукти при възникнал инцидент; 
 • Проследяване на постваксинален имунен отговор; 
 • Скрининг на донори и рецепиенти на тъкани и органи за вирусспецифични антигени и антитела;
 • Профилактични вирусологични изследвания

Научно-изследователска дейност на лабораторията включва проучване, внедряване и усвояване на съвременни методи във вирусологичната практика и осъществяване на изследователски търсения за ролята на вирусите при различни заболявания. Екипът на лабораторията участва в проекти в колаборация с клиниките от болницата и други лаборатории и лечебни заведения.

Лабораторията по вирусология разполага със съвременна апаратура на водещи фирми в областта на лабораторната диагностика: автоматизиран имуноанализатор , ELISA ридер и последно поколение високотехнологично комплексно оборудване за молекулярно-биологична диагностика на вирусните заболявания. Оборудването се състои от две платформи за Real time PCR и съпътстваща апаратура за подготовка на пробите (изолация на вирусни нуклеинови киселини и подготовка на реагентите) включваща: автоматизиран екстрактор за нуклеинови киселини, ламинарни боксове, термоблокове, центрофуги, вортекси, диспенсери, степер, автоматични пипети и др.

Лабораторията по вирусология използа съвременни молекулярно-биологични, хемилуминисцентни и имунохимични методи :

1. Амплифициращи методи за детекция на вирусни геноми -Полимеразноверижна реакция в реално време (Real Time PCR) за: 

 • количествено определяне на HBV ДНК 
 • количествено определяне на HCV РНК 
 • гено- и субгенотипиране на HCV РНК 
 • качествено определяне на SARS-CoV-2 РНК (COVID-19) 
 2. Хемилуминисцентен автоматизиран имунен анализ (CMIA) за следните вирусни маркери: 

 • Хепатит B вирус (HBV) - HBsAg , HBeAg, anti-HBe, anti-HBs, anti HBc, HBc IgM 
 • Хепатит С вирус (HCV) - anti-HCV 
 • Хепатит А вирус (HAV) - anti-HAV IgG, Anti-HAV IgM 
 • Човешки имунодефицитен вирус (HIV1/2)- HIV 1/2 Ag/Ab 
 • Епщайн-Бар вирус (EBV)- anti-EBV CA IgG, anti-EBV CA IgM, 
 • Цитомегаловирус (CMV)- anti-CMV IgМ, anti-CMV IgG 
 3. Ензим- свързан имуносорбентен метод (ELISA) за диагностика на: 

 • Епщайн-Бар вирус (EBV)- anti-EBV EA IgG, anti-EBV NA IgG, 
 • Хепатит Д вирус (HDV) - anti-HDV 
 • Хепатит Е вирус (HEV) – anti-HEV IgG, anti-HEV IgM 
 • Хламидия (Chlamydia trachomatis) – anti Chlamydia trachomatis IgM и anti Chlamydia trachomatis IgG 
 • Тест за QuantiFERRON

Лабораторията по вирусология участва в национални и международни сравнителни лабораторни изпитвания, които контролират качеството на цялостната и дейност. Тя притежава национални сертификати за качество и международени сертификати за вирусна геномна детекция от INSTAND (Society for Promoting Quality Assurance in Medical Laboratories e. V.) – Dusseldorf, Germany.