Клиники

ИСУЛ


Лаборатория по микробиология
Проф. Д-р Дафина Хаджидимова, дмн, здн


Лабораторията по микробиология е наследник на Катедрата по микробиология, създадена през 1952 г., която е една от първите катедри в новосъздадения на 2 октомври 1950 г., с Указ № 528 на Народното събрание, Институт за специализация и усъвършен стване на лекарите (ИСУЛ).

Лабораторията „Микробиология и вирусология“ играе ключова роля в диагностиката на инфекциозните заболявания и процеси, в определянето на специфично насочена антибактериална терапия на пациентите, подходяща употреба на антибиотици, в контрола и превенцията на инфекциите. Прилага съвременни, стандартизирани методи, за микробно култивиране, откриване, идентификация, изпитване на чувствителността към антимикробни средства и съответно експертно становище, анализиращо типа резистентност, разпознаването на специфични механизми , отговорни за нея и препоръка за подходяща антибиотична терапия.

Дисциплината „Клинична микробиология” се състои от четири основни сфери на дейност: предоставяне на клинични консултации по изследването, диагностика и лечение на пациенти с инфекции или инфекциозни заболявания; създаване и развитие на направленията на програми за контрол на инфекциите в лечебното заведение; опазване на общественото здраве и профилактика на заразните заболяванията; участие в епидемиологичен надзор; научно и административно ръководство на диагностичната лаборатория по микробиология. В допълнение към тези основни дейности, медицинските микробиолози участват в обучението на всички нива, както и в научни изследвания, базисни и приложни. Лабораторията по микробиология развива тези сфери на дейност.

Лабораторията има следните основни функции:

  • Извършва медико-диагностични изследвания на материали от пациенти с клинични данни за или предполагаеми инфекции, първични или вторични. 
  • Извършва консултации по поставената етиологична микробиологична диагноза, клинико-микробиологична оценка и препоръки за определянето на антимикробната терапия. 
  • Извършва контролни, консултативни, организационни и методични функции с цел профилактика и контрол на инфекции, свързани с медицинското обслужване - ИСМО/ ВБИ, овладяване на епидемични взривове; ограничаване разпространението на антимикробна резистентност (АМР); санитарно-микробиологичен контрол на болничната среда, скрининг на пациенти и медицинския персонал за носителство на множествено-резистентни патогени; надзор на АБ резистентност. 
  • Извършва научни изследвания и проучвания 
  • Извършва учебно-преподавателска дейност на студенти от Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София: «Специалисти по здравни грижи», «Лекарски асистенти», «Акушерки»; биолози от СУ «Климент Охридски»; биолози от НБУ, както и специализанти от системата на СДО.

Лабораторията е оборудвана по начин и с необходимите за дейността й консумативи, пособия и апаратура, позволяващи максимално ефективно да се извършват диагностично-консултативна, профилактична, учебна и научна дейност в областта на клиничната микробиология в съответствие с изискванията на добрата лабораторна практика, което гарантира отговор на изискванията за своевременност, достъпност и качество на диагностиката.

Лаборатория «Микробиология» изпълнява всички задължителни изисквания за структура от ІІІ ниво на компетентност към лечебни заведения за болнична помощ.

- МБИ изследване на гърлен, назофарингеален секрет , храчка, трахеобронхиален аспират (ТБА); бронхо-алвеоларен лаваж (БАЛ):  за S. pneumoniaе, S. pyogenes, S. agalactiae, S. aureus, MRSA, H. influenzae, Corinaebacterium spp , B. сatharralis; Грам (-) , Candida spp др.

- МБИ на кръв – хемокултура, при съмнение за сепсис.

- МБИ на ликвор за: H. influenzae, C. neoformans, N. meningitidis, Е. coli К1, Streptococcus spp , Enterobacteriaceae, Enterococcus spp и др.

- Серологични изследвания на кръв и клинични материали от пациенти за: тифо-паратифни инфекции, стрептококи, менингококи, луес.

- Доказване на облигатни анаероби-, изолиране и идентифициране  въз основа на морфология , тест за аеротолерантност, каталаза, система Crystal, BD.  

- МБИ  на материали от гениталния тракт : микроскопски препарат , G. vaginalis, микоплазми, хламидии и анаероби; Trichomonas vaginalisN. gonorrhoeae (микроскопски), Еnterococcus spp , Candida spp и др. ;  

- серологични изследвания за микоплазми и хламидии.

- Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични и системни инфекции, определяне на антимикробна чувствителност.

- МБИ  на урина (урокултура): количествено изследване, Fam. Enterobacteriaceae ,P. aeruginosa, Candida spp , Staphylococcus spp, Streptococcus spp  , неферментиращи глюкозата Грам (-), Enterococcus spp

- МБИ на материали от рани, включително и инфекции, свързани с оперативна намеса и при изгаряния: за S. aureus, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp , P. aeruginosa, A. baumannii и други НФГБ , Enterococcus spp, анаероби до вид с изолиране;

- МБИ на изпражнения за: Campylobacter spp., определяне на Salmonella spp до серовар, Shigella spp., EPEC, Yersinia spp , сем. Vibrionaceae , аеробни бацили (до род), C. difficile. Над стандарта:  Helicobacter pylori антиген; Clostridioides difficile –GDH, антиген, токсин, изолиране.

- Определяне на антимикробна чувствителност на бързорастящи видове Лабораторията  извършва допълнителни дейности над минималния обем за трето ниво: наличието на допълнителна лабораторна апаратура, дава широки диагностични възможности на лабораторията: автоматизирана система VITEK 2 Compct, BioMerieux, France за определяне на видова идентификация на над 200 вида бактерии и гъбички ; системите API 20 CAUX, BioMerieux, France Crystal BD , и Bacteс за мониториране на хемокултури. Извършва се диагностика на проблемни за болничната патология множественорезистентни  щамове с цел доказване механизмите на резистентност и клонална  обвързаност при ИСМО/ВБИ .

В периода 2013-2021 г. са въведени редица нови диагностични методи с цел подобряване диагностиката и издигането й на съвременно ниво.

Въведен метод за изолиране на Clostridium difficile, причинител на постантибиотична диария и псевдомембранозен колит, тежки инфекции с висока смъртност. Специализираните изследвания на взискателни патогени, анаеробни и изискващи специална газова смес, както и обогатени специални хранителни среди включва и специфични имунохроматографски тестове на фекална маса  : Clostridioides difficile GDH-глутамат дехидрогеназа; Clostridioides difficile Ag;  Clostridioides difficile toxin A/B); Campylobacter spp. Ag; Helicobacter pylori Ag. Лабораторията прилага най-съвременни тестове: Clostridium K-SeT - бърз диагностичен тест за детекция на антиген на C. difficile във фекални проби. RIDA® QUICK C. difficile Toxin A/B  - бърз имунохроматографски тест за качествено определяне на токсини А и B, които се продуцират от C. difficile във фекални проби.   Pylori K-SeT - бърз диагностичен тест за детекция на Helicobacter pylori във фекални проби.  CERTEST Campylobacter – имуно хроматографски тест за качествена детекция на Campylobacter spp. във фекални проби.     За прецизиране и ускоряване на диагностиката на урогенитални инфекции,  са въведени Mycofast Revolution Urogenital Mycoplasma Diagnosis; One Step Trichomonas Test Disk Trichomonas vaginalis, URIFAST®ABV®V2. Въведени са тестове за определяне механизмите на резистентност към антимикробни средства: доказване  на метицилин-резистентни стафилококи -MRSA, MRSE;  резистентност  тип  MLS-macrolides,lincosamides,streptogramines; широкоспектърни беталактамази-ESBL; Amp С; резистентност , обусловена от ензими карбапенемази –RapidecCarbaNP

Отчитането на чувствителността към антимикробни средства се извършва въз основа на нововъведения европейски стандарт ЕUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)  Всички резултати се внасят в болничната информационна система и Националната информационна система КМНИ , с което се създава възможност за мониториране  етиологията на инфекциите,бактериални изолати,  чувствителност/резистентност към повече от 30 антимикробни и антимико тични средства, както и изолати с характеристика на множествена резистентност.

Прилаганите в лабораторията аналитични принципи съответстват на препоръчаните в Медицинския стандарт.

Лабораторията по чикробиология се ръководи от началник лаборатория – доц. д-р Росица Стефанова Вачева-Добревска, дм, мзм, хабилитирано лице с призната специалност по микробиология и магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Научните интереси на ръководителя на лабораторията са в областта на антимикробната резистентност (АМР), молекулярно-биологични методи за доказване механизмите на резистентност; превенция и контрол на инфенциите и др. Доц. Вачева е председател на УС на Българската асоциация за превенция и контрол на инфекциите „БулНозо”. Консултант е на СЗО по превенция и контрол на инфекциите и АМР. Представител за страната в EUCIC, ESCMID - Европейска комисия по превенция и контрол на инфекциите. Специализирала е в Instituto Superiore di Sanita, Рим, Италия; Dept. Medicine, Verona University -Верона, Италия; LUMC, Лайден, Холандия; University Medical Center Groningen, Холандия - Metagenomics in the Diagnostic Lab; University of Medicine, HUG Женева - Implementation in Infection Prevention and Control; University of Medicine USZ, Цюрих, Швейцария и др. Доц. Вачева е член на Scientific Advisory Board на международната платформа за изучаване на антибиотичната резистентност, ограничаването и създаване на нови антибиотици COMBACTE, както и на научния борд на Европейски проект REVERSE 2021-20125 г. Ръководителят на лабораторията, съгласно изискванията на Медицински стандарт ”Микробиология” участва пряко в диагностично-лечебния процес под формата на редовни консултации, обсъждане на случаи в клиничните структури с висок риск, заболяемост и смъртност от нозокомиални инфекции. При пациенти със (или с подозрение за) синдром на системна възпалителна реакция и/или сепсис ръководителят на лабораторията организира и следи за правилното от методологична гледна точка назначаване и вземане на материали за микробиологични изследвания; взема участие в решението за назначаване и провеждане на антибактериална/антимикотична терапия; мониторира ефективността на провежданата антимикробна терапия чрез прилагане на адекватни микробиологични методи. Ръководителят на лабораторията участва в изготвянето на лекарствената политика на лечебното заведение в частта "Антибактериални/антимикотични лекарствени продукти" и осъществява периодичен контрол върху адекватното й провеждане; взема активно участие в разработването на антибиотичната политика на болницата; изготвя ежегоден план за поддържане и повишаване квалификацията на персонала в лабораторията; представя ежегоден отчет в НЦЗПБ за структурата и антибиотичната чувствителност на изолираните в лабораторията му щамове, с оглед участие в Национална система за надзор на антибиотична резистентност БулСТАР.

Лабораториятта изпълнява задължителния обем лабораторни изследвания за ІІІ ниво на компетентност.

Значим дял от дейността на Лабораторията по микробиология е свързан с мониториране на антибиотичната резистентност. Антимикробната резистентност (АМР) не е нов феномен, но в наши дни е сериозна заплаха за общественото здраве. Научно-изследователска дейност

Специалистите от Лабораторията по микробиология участват в редица научно-изследователски проекти, национални и международни. Резултатите са публикувани в международни научни издания, реферирани, с импакт фактор и български научни издания. Също така са изнесени на национални научни форуми, като ежегодните национални конгреси на БАМ - Българска асоциация на микробиолозите, БАПКНИ «БулНозо»- Българската асоциация за превенция и контрол на ИСМО/ВБИ; Българско дружество по нефрология, Българска педиатрична асоциация и др., на международни конгреси: ECCMID – European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; ICPIC- International Conference of Prevention and Infection Control , IFIC , FEMS и др.

Ръководителят на лабораторията доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм е член на научния борд и национален координатор на международния проект-платформа COMBACTE – COmbatting BACTerial Resistance in Europe. Той осъществява партньорство между академични партньори и фармацевтични компании, разработване на иновативни научни проучвания, разработване и изпитване на нови антимикробни средства. В рамките на този проект, лабораторията е включена в международна мрежа Lab-Net, с координиращ център Медицински университет, Антверпен, Белгия и CLIN-Net с координиращ център Университетски медицински център, Утрехт, Холандия. Участва в няколко проучвания: ASPIRE-ICU, REVISIT и др. Сътрудниците от лабораторията завършиха международен GCP курс и получиха сертификати. Доц. Вачева е член и на научния борд на направлението за проучване на C. difficile.

Доц. Вачева е член на Научния борд на Европейски проект REVERSE - pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalence Settings, в който лабораторията участва.

Лабораторията п о микробиология е в научна колаборация с екипи от Университетски медицински център, Лайден, Холандия; Университетски медицински Център, Утрехт, Холандия; Медицински университет в Антверпен, Белгия; Медицински университет, Кьолн, Германия; Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Son Espases, Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa)-Испания, Медицински факултет на университета във Верона, Италия, Dept Bacteriologie-Virologie Unité INSERM 914, Hopital de Bicetre, Париж, Франция; National Laboratory of Health, Environment and Food, Maribor, Slovenia и др.. Съвместно с национални и международни научни колективи извършва допълнително над минималния обем за трето ниво, молекулярно-генетични изследвания за изясняване механизми на резистентност и епидемична клоналност на клинични щамове. В резултат на съвместни научни изследвания бяха идентифицирани механизмите на новопоявяващи се типове резистентност при клинични изолати, като резистентност към карбапенеми при CRE Klebsiella pneumoniae, P. mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii; риботипиране и определяне на доминиращите типове Clostridioides difficile и др. Това е от изключителна важност за избора на подходяща антибиотична терапия на пациентите в болницата с тежки, животозастрашаващи инфекции.

Ръководителят на лаборатория „Микробиологи“я, доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм е консултант на СЗО по превенция и контрол на инфекциите и антимикробна резистентност. Сътрудници на лабораторията участваха в международно проучване „Оценка на рисковите фактори за коронавирусна болест’2019 (COVID-19) при медицински работници: протокол за проучване на случай-контрола/Assessment of risk factors for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in health workers: protocol for a case-control study.

Лабораторията участва в международни проекти на Европейски център по контрол на цаболяванията (ECDC), Стокхолм, като Европейско превалентно проучване на ИСМО/ВБИ и антибиотична консумация- European ECDC PPS on HAI and AU.

Учебно-преподавателска дейност

Лабораторията „Микробиология» е база за обучение в системата на СДО по специалност „Клинична микробиология” за лекари. Ръководителят на лабораторията осъществява преподавателска дейност на студенти от Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София: «Специалисти по здравни грижи», «Лекарски асистенти», «Акушерки»; обучение на студенти-биолози от СУ «Климент Охридски»; биолози от НБУ, вкл. стаж и практическа работа, както и специализиращи лекари от системата на СДО.

Ръководителят на лабораторията доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм организира и провежда обучителни курсове по превенция и контрол на инфекциите на болнично, регионално и национално ниво - Национален форум БАПКНИ БулНозо Академия ежегодно. Лектор е в обучителни курсове в системата на СДО по антимикробна резистентност с общопрактикуващи лекари и клинични специалисти. Автор е на модул лекции в електронната платформа за обучение на Българска асоциация на микробиолозите.

Галерия

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Лаборатория по микробиология - екип