Клиники

Местоположение на отделните звена на Клиниката по медицинска онкология

Регистратура Отделението по лъчелечение:

тел. 02 9432 627
Лекарски кабинет: 02 9432 351 

Приемен кабинет Отделение по медицинска онкология: 

тел. 02 9432 431
Дежурен лекар: 02 9432 392

Апаратите за лъчелечение, приемно-консултативния и психологичния кабинети се намират на партера на болницата в Централен блок. 

Стационарът по лъчелечение, нуклеарно-медицинска диагностика и лабораторията по клинична дозиметрия и се намират на първия етаж в Северен блок.

Консултациите и приема за лечение

Консултациите и приема за лечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативния кабинет на клиниката ( №1 ) на партерния етаж на болницата в Централен блок. 

Лекари от клиниката участвуват в онкологичните комисии на Александровска болница, I, I V , V градски болници, II AГ болница, кардиологичната и пулмологичните специализирани болници, Транспортна и МВР болници, онкологичните диспансери София - град и София - област. Там те се срещат лично с лекуващите лекари, което осигурява на лекуваните там пациенти привилегията директно да попаднат за лъчелечение в нашата клиника. 

При явяване на пациент за първична консултация за лъчелечение в клиниката, той трябва да предостави на консултиращия лекар цялата налична документация, свързана с настоящото заболяване и за заболявания, прекарани в миналото. 

След разговор с пациента и запознаване с документацията, консултиращият лекар може да поиска допълнителни изследвания, с помощта на които да бъде определен стадия на заболяването, определящ най-правилният лечебен подход. Тези допълнителни изследвания следва да бъдат извършени в извънболничната медицинска помощ със съдействието на личния общопрактикуващ лекар на пациента и съответните специалисти. 

След набавянето на всички необходими изследвания пациентът се явява с тях в приемно-консултативния кабинет, където бива вписан в списъка на чакащите и му се определя дата за прием за лечение. Периодът на изчакване между вписването в списъка на чакащите и датата за приемане се определя от броя на пациентите, желаещи да се лекуват в Клиниката и възможностите на апаратурата. 

На датата на приемане пациентът се явява в приемно-консултативния документ с талон №7 за съответната клинична пътека 255, 256, 257 и 258, издаден от личния лекар и цялата налична медицинска документация (епикризи и изследвания) в приемното време. При вписването в списъка на чакащите на всеки пациент се предоставя информация за необходимите документи и вещи, които трябва да носи със себе си при хоспитализацията. Уточнява се номера на клиничната пътека за издаване на талон № 7 от личния лекар.

Придружители се допускат при пациенти, които не могат да се самообслужват. 

В деня на изписването от клиниката всеки пациент получава епикриза за преминалото лечение от лекуващия си лекар. При необходимост се издава и лист за временна нетрудоспособност. 

Дните и часовете за свиждане с пациентите, съответстват на дните и часовете за свиждане, определени за всички болнични отделения без специален режим. Това не се отнася за болните, подложени на метаболитна брахитерапия с радиоактивен йод. При тези болни свиждането е забранено. Необходимите им вещи, храна или напитки могат да се оставят на персонала, който ги внася в радиоактивните помещения. Има стационарен телефон за връзка със стаята - 02 9432 254.

Лечението на здравноосигурените пациенти, постъпващи за лечение в клиниката с необходимите документи (талон №7), е безплатно.