Клиники

ИСУЛ


Клиника по медицинска онкология


Клиниката по Медицинска онкология (КМО), в чиито състав влизат Отделение по медицинска онкология и Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия с участието и на някои други звена на УМБАЛ,, Царица Йоана-ИСУЛ ” оформя цялостна структура за лечение и контрол на злокачествените заболявания и се явява прототип на комплексен онкологичен център. Клиниката по Медицинска онкология е база на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, на МФ,МУ-София, в която се провежда студентско и следдипломно обучение, както и научна и изследователска дейност. Това поставя изключително високи изисквания пред КМО и я прави уникална.

КМО обслужва населението от цялата страна. Нарастващата честота на онкологичните заболявания у нас закономерно води до увеличаване на броя на болните, потърсили високо квалифицирана медицинска помощ в УМБАЛ”Царица Йоанна ИСУЛ”, като една от най-големите и водещи университетски болници в България. Клиниката осъществява своите функции съгласно Правилата за добра клинична практика, в изпълнение на медицинския стандарт по „Медицинска онкология”. Отделението по лъчелечение и метаболитна брахитерапия, осъществява дейността си в изпълнение на медицински стандарт по „Лъчелечение”, а Отделението по медицинска онкология - в изпълнение на медицински стандарт по „Медицинска онкология”.

В Клиниката по медицинска онкология се извършва високоспециализирана медицинска дейност, включваща множество аспекти на диагностиката, лечението и проследяването на пациенти със злокачествени солидни тумори. Клиниката осъществява консултативна, диагностично-лечебна, научно-изследователска функция и учебна и преподавателска и организационно-методична функции в областта на онкологичните заболявания. Лекари от КМО, участват в лечебно-диагностични комисии в различни звена на Болницата, както и в специализираните и общоболничния онкологични комитети.

В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ (ОМО)

се извършват консултации на болни с цел диагностично уточняване и стадиране с оглед представянето им на Онкологична комисия и последващо лечение в ОМО. Провежда се системно и локално лекарствено лечение при пациенти с морфологично доказано заболяване и без противопоказания, съгласно решенията на Онкологичната комисия. Лечението включва целия спектър от фармакологични класове, както класически цитостатични лекарствени продукти, така и лекарствени средства на молекулярната биологична терапия, включително прицелна терапия, още ендокринна терапия и поддържащо лечение, които са обединени под сборния термин добил достъпност „химиотерапия”, което всъщност означава лекарствена терапия на рака. ОМО извършва терапия на острата и хронична болка, свързана с онкологичното заболяване и дава предписания за продължаване на лечението извън ОМО. Лечението се осъществява от екип специалисти – лекари, лекари – специализанти, специалисти по здравни грижи и други, с необходимата подготовка и адекватен професионален опит в областта на онкологията.

В ОМО се проучват и разработват проблеми в областта на лекарствената терапия на рака - нови лекарствени препарати и схеми, нежелани лекарствени реакции и усложнения, мениджмънт на онкологичните заболявания. В ОМО се провежда учебно-преподавателска дейност по медицинска онкология за студенти по медицина, специализанти, докторанти и специализиращи по други медицински специалности, с модули по медицинска онкология.

В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И МЕТАБОЛИТНА БРАХИТЕРАПИЯ (ОЛЛМБ)

се извършват се извършват консултации на пациенти с онкологични и някои неонкологични заболявания, подлежащи на лъчелечение от цялата страна. Диагностично-лечебната дейност в обхвата на специалността „Лъчелечение“, следва алгоритъма за предписване, назначаване, верификация, облъчване и проследявяне на лъчелечение от висококвалифициран медицински и немедицински персонал за всеки етап. Лъчелечението е апаратурна специалност и диагностично-лечебната дейност се осъществява с високо-технологични уредби, специфични условия, устройства, техники/методи, съответни на нивото на компетентност интегрирани в един неделим механизъм за нуждите на перкутанното лъчелечение и метаболитната брахитерапия. В хода на перкутанното лъчелечение при високорискови болни със злокачествени заболявания се прилага едновременно лъче-химиолечение. ОЛЛМБ извършава интердисциплинарна дейност - интраоперативно лъчелечение в хода на оперативна интервенция в оперативен блок от екип - хирург, лъчетерапевт и медицински физик.

ОЛЛМБ проучва и разработва проблеми в областта на лъчетерапията на рака, разработва и верификацира нови методики за лъчелечение, разработва правилници за работа, аварийни планове и инструкции свързани с безопасността на пациентите и персонала и се анализират събития, инциденти и аварии.

В ОЛЛМБ се провежда учебно-преподавателска дейност по лъчелечение за студенти по медицина и стоматология, специализанти, докторанти и специализиращи по други медицински специалности, но с модули по лъчетерапия.