Клиники

ИСУЛ


Лаборатория по трансфузионна хематология


Създадена е през 1985 г. като приемник на кабинет по кръвопреливане.

Основна дейност:

1. Медико-диагностична дейност, подпомагаща диагностично-лечебния процес:

1.1. Имунохематологична диагностика:

 • Изследване на кръвна група от системата АВ O по кръстосан метод и RhD антиген; 
 • Определяне на подгрупите А и антигена (А1 и А2 и др. подгрупи) 
 • Определяне на слаб RhD \Du| антиген по индиректен антиглобулинов тест 
 • Определяне на Rh фенотип (С, с, Е, е) 
 • Определяне на антигени от други еритроцитни кръвногрупови системи (извън АВО и системите) : K , k; M, N, S, s; Fy a, Fy b; Jk a, Jk b; Le a, Le b; P1; Lu a, Lu b 
 • Директен антиглобулинов теск с полиспецифичен антиглобулинов тест-реагент 
 • Диференциран директен антиглобулинов тест с моноспецифичен антиглобулинови тест-реагенти
 • Количествено определяне на IgG и установяване на субкласове IgG1 и IgG3 
 • Търсене, идентификация и титрация на антиеритроцитни антитела (авто- и ало-) 
 • Диагностика на анти-А1 еритроантитела 
 • Диагностика на АВО, Rh и друга несъвместимост при бременни 
 • Диагностика на хемолитична болестна новороденото - Диагностика на студовоаглутининова болест 
 • Диагностика на антимедикаментозни антитела 
 • Диагностика на двуфазни хемолизини на Donath-Landsteiner 
 • Изследване на секреторство 
 • Диагностика на посттрансфузионни реакции
 • Претрансфузионни тестове за in vitro съвместимост 
 • Други методи за имунохематологична диагностика (елуция, абсорбция и др.) с последваща идентификация на еритроантитела при уточняване на еритроцитни антигени; 
 * Диагностиката може да се направи с гел-тестове и с епруветъчни тестове


1.2. Експедиция на кръв, кръвни съставки и плазмени продукти

1.3. Консултативна дейност

2. Учебна и научна дейност