Клиники

Awesome Image
Доц. д-р Васил Василев, дм, ИСУЛ
Доц. д-р Васил Василев, дм

Началник на Клиника по нефрология

В Клиниката по нефрология работят 10 лекари, от които 8 са с придобита специалност по нефрология и 2 лекари, специализиращи нефрология. Като преподавателски състав към Катедрата по нефрология на Медицински факултет към Медицински университет – София, един от лекарите заема академична длъжност „професор“ с научна степен „доктор на науките“, един заема академична длъжност „доцент“ с образователна и научна степен „доктор“, двама заемат академична длъжност „главен асистент“ с образователна и научна степен „доктор“, трима заемат академична длъжност „асистент“. Двама от лекарите са ординатори, единият от които е с образователна и научна степен „доктор“. В Клиниката работи и високо квалифициран състав от медицински сестри с богат опит и знания в областта на здравните грижи и спецификата на нефрологичната практика.

Екип: 
Лекари
доц. д-р Васил Василев, дм – лекар-нефролог, началник на Клиника по нефрология , ръководител на Катедра по нефрология на Медицински факултет към Медицински университет – София. 
проф. д-р Боряна Делийска, дмн – лекар-интернист, нефролог, професор 
д-р Григор Ранчев – лекар-нефролог, ординатор 
д-р Биляна Василева, дм – лекар-нефролог, главен асистент 
д-р Теодора Илиева – лекар-нефролог, асистент 
д-р Вероника Аладжова-Русева – лекар-нефролог, асистент 
д-р Симона Керезиева – лекар-специализант, асистент 
д-р Мартин Милкински – лекар-специализант 
д-р Марияна Петкова - лекар-специализант, асистент 
д-р  Симона Кузманова-Хрисчева – лекар-специализант 
д-р Ангел Ангелов - лекар-специализант 
д-р Хубен Атанасов - лекар-ординатор
 
Медицински сестри
м.с. Елеонора Николова - старша медицинска сестра
м. с. Даниела Великова 
м. с. Иванка  Радулова
м. фелдш. Ваня Кирчева 
 
Болногледач
Силвия Радулова
 
Инспектор НМИ 
Иванка Александрова
 
Санитари
Красимира Стойкова
Теодора Нанова 
Спаска Костова 
Лиляна Попова