Клиники

ИСУЛ


Клиника по УНГ болести


Официалната рождена дата на първото самостоятелно отделението по УНГ болести е 5 юни 1909 г с ръководител Ст. Белинов в Александровска болница.

Стоян Белинов е основоположник на българската оториноларингология, поставя началото на университетското преподаване по оториноларингология, организира Българското оториноларингологично дружество (1924) и е негов председател до края на живота си. Създава българска оториноларингологична школа с десетки свои ученици, съмишленици и последователи, като Св. Бойкикев, Г. Янков, М. Ботушаров, Л. Ковачев, А. Барухов, Хр. Здравков, Ст. Серяков, Д. Деянов, К. Марков, К. Куртев, П. Лавчиев, Н. Арифов, М. Икономов, А. Варо, М. Михайлов, Г. Мустаков, Б. Маринов и мн. др.

Следващият ръководител на Катедрата по УНГ болести, доц. Георги Янков (1895-1974), доразвива започнатото дело на своя учител, избран е за ръководител през 1945 г., който няколко години по-късно е избран и за професор.

През 1951 г.проф. Св. Бойкикев е избран за ръководител на Клиника и катедрата по УНГ болести към новооткрития ИСУЛ.

Клиниката по уши-нос гърло се състои от 3 отделения

Първо УНГ отделение по онкологични заболявания на глава и шия Началник: доц. Юлиан Димитров Рангачев, дм

Отделението разполага с 35 легла

Оперативната активност на отделението е сред най-високите между хирургичните звена на Медицинския университет в София. В него се извършва оперативно лечение при над 70% от онкологичната патология в областта на главата и шията за страната. Всяка година в отделението се извършват между 350 и 400 радикални и функционални операции, при злокачествени тумори на ларинкса и хипофаринкса.

Функционалната шийна дисекция е въведена за първи път в България от екип на клиниката и сега се извършва рутинно в съответствие с най-модерните схващания в тази област.

От около 3 години в онкологичното отделение постепенно се въвежда оперативното лечение при злокачествени и доброкачествени образувания на щитовидната жлеза. Тенденцията е тази дейност да се разширява, така както това се практикува във водещите клиники на Европа и Америка.

Всяка година в отделението се оперират около 80 пациенти със злокачествени тумори на максилоетмоидалния ъгъл, максиларния синус и общия носов ход.

От 1995 г. в отделението се въведе оперативното лечение на туморите на устната кухина и езика, със или без резекция на мандибулата, при необходимост, с едноетапна шийна дисекция.

Всяка година се извършват и над 50 частични или тотални резекции при злокачествени и доброкачествени тумори на паротидната и субмандибуларната жлези.

Тук се оперират всички ювенилни ангиофиброми в областта на главата и шията за страната. Те са редки, но оперативното им третиране е свързано с изключително голям оперативен риск поради масивна кръвозагуба.

Всяка година в отделението по онкологична оториноларингология се диагностицират над 100 злокачествени тумори на епифаринкса, които след това се насочват за лъче- и химиотерапия. Решението за това се взема от създадения от преди 30 години – Комитет за лечение и контрол на туморите на главата и шията.

Отделението е водещо в лечението на ларинго-трахеалните стенози, което се извършва посредством почти всички известни ендоларинготрахеални и външни оперативни техники. Годишно се оперират над 100 такива болни.

Пластичното затваряне на големи фарингокутанни фистули след ларингектомия или след телегаматерапия, се извършва при около 80 болни годишно.

Пластично се затварят и големи дефекти в областта на вътрешния орбитален ъгъл при облъчвани болни след медиофациална резекция.

Отдавна е въведена и единствено тук се извършва у нас пластика на дура матер при дефекти на ринобазата с последваща риноликворея и риногенни менингити.

Ежегодно се извършват над 600 конвенционални и лазерни микроларингохирургии при различни заболявания на гласа.

Извършват се всички саниращи и слухоподобряващи операции на ухото.

От 1999 година в клиниката се извършват кохлеарни имплантации при деца и възрастни. След успешна рехабилитация много от първите оперирани деца посещават масовите училища, справят се отлично с учебния материал, като изучават и чужди езици.

Второ УНГ отделение с профил обща оториноларингология

Началник: доц.д-р Орлин Василев Стоянов, дм

Отделението разполага с 22 легла

Трето УНГ отделение по детска оториноларингология

Началник: доц. Цоло Радовол Цолов, дм

Отделението разполага с 11 легла

РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР ЗА КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ И СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ

През 1999 в клиниката по УНГ болести в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ“ за първи път в България започва да се извършва поставянето на кохлеарни импланти при пациенти с практическа глухота. Именно така се полагат и основите на създадения тогава национален референтен център за кохлеарна имплантация и слухови нарушения на територията на клиниката. Години опит, знание и последно поколение апаратура са съсредоточени в този референтен център и към настоящия момент това ни позволява да предложим ежегодно на хилядите ни пациенти с проблеми със слуха, шанса на едно място да получат професионална помощ на всеки един етап от лечението – от диагностиката, последвана от оперативните решения до настройването на имплантите и протезите и последващата дългогодишна рехабилитация. Референтния център е водещ за страната при установяването на глухотата в най-ранна възраст и е снабден с последно поколение апаратура позволяваща точната диагностика. Опитът, знанието и постоянното надграждане на най-модерните протоколи в областта на аудиологията са признати на национално и международно ниво.

Центърът работи с НЗОК и със световните лидери в производството на кохлеарни импланти като от тази година програмата за кохлеарна имплантация се разширява с възможности за поставяне на импланти за костна проводимост и средно ухо. Самата кохлеарната имплантация представлява нова ера в медицината по отношение на слухово увредените пациенти до степен на практическа глухота. Това е единственият съвременен оперативен метод, при които пациентите с този тежък проблем развиват говорни и дискриминационни умения, с които подобряват своя начин на живот, комуникация и социална интеграция.

Катедра по УНГ болести към МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

В клиниката е разположена  Катедрата по УНГ болести при Медицински факултет на Медицинсли Университет – София. Катедрата по УНГ болести е най-старата катедра по оториноларингология в България със над сто годишна история. В началото на 1919 г. проф. Иван Кипров (1877-1922) е избран за редовен професор по ушни, носни, гърлени болести и първи ръководител на  катедрата по УНГ болести при новосъздадения медицински факултет в София.

В своята сто годишна история в Катедрата по УНГ болести е дала и дава и до днес огромния брой от големите имена на българската оториноларингология. В нея се осъществява учебно-преподавателска и научна дейност: обучение на студентите по медицина и по дентална медицина в Медицински Университет - София, обучение на медицински сестри по „УНГ болести”, следдипломно обучение по специалност ”обща медицина”, обучение на специализанти по УНГ болести, основен курс за специализанти, целогодишно курсове и индивидуално обучение за специалисти по УНГ болести от цялата страна.

Поливалентността на лечебната, диагностичната и хирургичната дейности в клиниката позволяват и развитие на сериозна научна работа към катедрата. Ежегодно преподавателите в катедрата участват в различни проекти финансирани от МУ и ФНИ на Министерството на образуванието, а основни насоки на научен интерес представляват генетиката на онкологичните заболявания на глава и шия и генетичните заболявания на слуховия анализатор, при които сме установили дългогодишна колаборация с колеги от други звена в МУ-София. Колективът на катедрата през пoследните 10 години е написал над 350 статии в национални и международни списания от които над 35 статии с IF във водещите световни научни списания по оториноларингология.