Клиники

Проф. д-р Николай Пенков, дм, ИСУЛ
Проф. д-р Николай Пенков, дм
Началник на Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, МУ-София


1978 – 1984 Висше образование – Медицина – МФ Плевен. 

1984 – 1989 Специализация по хирургия в хир. отделение - ОБ ”Д-р Т. Венкова “ Габрово; НИХ – Втора Хирургия; Спешна Хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна”.

1990 – Придобита специалност по хирургия 

2003 – Защита на дисертационен труд на тема: “Интердисциплинарен подход при лечението на някои усложнени форми на жлъчнокаменна болест в условията на спешност”. 

2012 – МУ София, факултет „Обществено Здраве и Здравен Мениджмънт” - Магистър.

Основни дейности и отговорности:

От 1996 – един от ръководителите на кръжока по хирургия.

1995 - 2003 Научен секретар на клиника по  Спешна хирургия - Клиничен център по Спешна Медицина, МБАЛ “ Ц. Йоанна” София.

2004 - Научен секретар на клиника по  хирургия - Клиничен център по Гастроентерология, МБАЛ “ Ц. Йоанна” София.

2005 – Завеждащ сектор по Колопроктология в клиника по  хирургия Клиничен център по Гастроентерология, МБАЛ “ Ц. Йоанна” София.

2007 – Доцент в Клиника по Хирургия, Клиничен център по Гастроентерология, УМБАЛ “ Ц. Йоанна - ИСУЛ” София.

2014 – Професор в Клиника по хирургия, Катедра по Гастроентерология.

2023 – Началник Клиника по Хирургия, Катедра по Гастроентерология.

Преподавателска дейност на студенти, специализанти, докторанти, лекари, участие в изпитни комисии.

Участие в организация и провеждане на научни събития

Реални публикации   в наши сборници и списания - 162;

Научни интереси – хирургия на хепато-панкреато-билиарната зона, колопроктология, хирургия на стомаха.