Клиники

ИСУЛ


Клиника по нефрология


Клиниката е основана на територията на ИСУЛ през 1966 г. Тя е първата нефрологична клиника, създадена в България, с ръководител – един от блестящите клиницисти и учени – проф. Георги Маждраков. Първите асистенти, работили в нея са доц. Е. Патев, доц. М. Бакърджиев, доц. Гочев, доц. Д. Николов, проф Ив. Груев, д-р Матинчева.

През последващите години ръководители на клиниката са били акад. Ат. Малеев, проф. Св. Разбойников, проф. И. Андреев, проф. Г. Стефанов, проф. И. Тишков, проф. Б. Делийска и доц. В. Лазаров. През 1981 г. тя е пребазирана на територията на „Александровска болница” към Научния институт по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация (НИНУХТ). През 1986 г. е териториално и административно преместена към Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и гериатрия (СБАЛЕНГ), а от 2005 г. отново се връща към мястото си на създаване – УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Клиниката е известна в страната с достиженията си в съвременната диагностика и лечение на първични гломерулонефрити, системни автоимунни заболявания с бъбречно засягане, системни васкулити с бъбречно засягане, остро бъбречно увреждане, хронично бъбречно заболяване, диабетна нефропатия, инфекции на пикочните пътища. В нея се провеждат над 80 пункционни бъбречни биопсии и над 2500 ехографски изследвания годишно . През клиниката годишно преминават над 1100 пациента, както от София, така и от цялата страна.

От създаването си нефрологичната клиника успя да се наложи и утвърди като основно звено за изследване, диагностика и лечение на най-тежките и сложни бъбречни заболявания.

От момента на основаването си до сега нефрологичната клиника е основен център за обучение на лекари, специализиращи нефрология и вътрешни болести. По-голямата част от специалистите нефролози в София и в България са обучавани и са полагали изпит в клиниката, която е част от Катедрата по нефрология към Медицински факултет на Медицинския Университет – София. В нея се провежда и обучение на студенти и стажант-лекари по вътрешни болести, курсове за обучение и квалификация на медицински сестри.

В момента в нея работят 10 лекари, като двама от тях са хабилитирани – един е професор, доктор на медицинските науки, един е доцент, доктор по медицина, двама лекари са с по 2 специалности – вътрешни болести и нефрология, шест са асистенти със специалност по нефрология, един е асистент, на когото предстои да придобие специалност и двама са ординатори. Трима от нехабилитираните лекари са с придобита ОНС доктор по медицина..

В исторически аспект клиниката е първото място в страната, където започва да се провежда хемодиализно лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност.

Освен това тя е първата, в която се въвежда провеждане на бъбречна биопсия под ехографски контрол.

Работилите и работещите в нея лекари са участвали в създаването на множество специализирани учебници по нефрология, стандарти по нефрология, монографии, публикации във водещи научни световни и български списания, научни съобщения на форуми, имат множество цитирания от други автори у нас и в чужбина. Лекари от клиниката са били на специализации в Германия, Франция Участват в редакционните колегии на български и международни нефрологични списания. Те са членове на Международната асоциация по нефрология (ISN), на Европейската бъбречна асоциация (ERA), на Балканската асоциация по нефрология. Изнасяли са лекции както в чужбина, така и в страната. Участвали са и участват като членове на различни комисии към Ректората ма МУ-София, към Министерството на здравеопазването, в специализирани съвети, към Националната агенция по оценка и акредитация, външни експерти към НЗОК, членове на Факултетния съвет на МФ на МУ-София, национални консултанти по нефрология към МЗ, участвали са като членове и председатели на изпитни комисии по вътрешни болести за студенти, на комисии за присъждане на специалност по вътрешни болести и по нефрология.

През клиниката годишно преминават над 1100 пациента, както от София, така и от цялата страна.

От създаването си нефрологичната клиника успя да се наложи и утвърди като основно звено за изследване, диагностика и лечение на най-тежките и сложни бъбречни заболявания, както и основно звено в обучението на студенти и лекари.

Телефони за контакти:

Канцелария: +359 2 9432 197
Началник Клиника: +359 2 9432 485
Лекари: +359 2 9432 293; +359 2 9432 158
Медицински сестри (манипулационна): +359 2 9432 606
e-mail: nephrology@isul.eu

Галерия