Клиники

ИСУЛ


Клиника по кардиология


Клиниката по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” е създадена през 1986 г. Първият й ръководител е проф. Илия Попилиев.

Дейността на клиниката по Кардиология е насочена основно към лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациента. Екипът има компетенцията да провежда адекватно интензивно лечение на всички остри и хронични кардиологични състояния, включително временна и постоянна електростимулация. С помощта на дарители на няколко етапа е направен основен ремонт, с което е осигурена удобна и приятна среда за лечение на пациентите и работа на персонала.

Клиниката разполага и със два амбулаторни кабинета. В специализирания кабинет за ранна диагноза на сърдечно- и мозъчно-съдови заболявания се извършва неинвазивно изследване на функцията и промените на артериите, използвайки модерна апаратура. В него се провеждат планови прегледи и прием, контролни прегледи, консултират се пациенти от останалите клиники в болницата. В спешния кабинет се осигурява 24-часово присъствие на кардиолог, който преглежда и при нужда хоспитализира по спешност сърдечно болни, осигурява спешни кардиологични консултации на всички останали кабинети в Спешно приемно отделение.

В двата кабинета работят опитни специалисти по кардиология, владеещи и прилагащи всички достъпни диагностични и лечебни методи.

Kлиниката по Кардиология  разполага с необходимото оборудване за лечение на критични нарушения в жизненоважните функции на пациенти. Много добре развита е неинвазивната сърдечно-съдова диагностика. На разположение са:

 • Съвременен ехограф Philips iE 33 с възможности за тъканна Doppler и Speckle tracking ехокардиография
 • Тредмил
 • Апарат за апланационна тонометрия SphygmoCor
 • Апарат за измерване на ендотелната функция EndoPAT
 • Апарат за неинвазивна вентилация
 • Апарат за измерване на мозъчен натриуретичен пептид (Cardiac Reader)
 • Апарат за инвазивно измерване на артериалното налягане
 • 24 часа ЕКГ холтер
 • 24 часа холтер- артериално налягане 
 • 3 броя 12-канални ЕКГ
 • Монофазен и бифазен дефибрилатор
 • Съвременни монитори за проследяване на витални показатели
 • Перфузори
 • Дефибрилатори 
 • Монитори на витални показатели
 • Апарат за бързо определяне на биомаркери (troponin, d-dimer, NT-proBNP)
 • Апарат за определяне на кр.захар, общ холестерол, лактат и други, описани подробно при оценяването на специфичите показатели на отделението

От 15 години съществува Инвазивен сектор по електрокардиостимулация с ръководител д-р Димитър Марков с голяма натовареност по отношение на имплантирането на пейсмейкъри на пациенти от цялата страна.

Към 2021 г. Клиника по кардиология разполага с 24 легла. 10 от тях са в Интензивно отделение. В Слединтезивно отделение с ръководител проф. Елена Кинова има 14 легла, от които 2 са разположени във ВИП стая.

Обучение и научна дейност

В Клиниката се провежда обучение на студенти по Кардиология, на стажанти по спешна медицина. Извършва се и следдипломно обучение на лекари по Кардиология, Спешна медицина, Обща медицина. Има оборудвана с подходящи макети учебна зала, където студентите и специализантите могат да усвоят необходимите им умения за интубация, ресусцитация, пунктиране на вени и артерии.

Лекарите от Клиникат разработват научни теми основно в областта на неинвазивната диагностика при сърдечно-съдови заболявания. Резултатите се публикуват в наши и чужди списания, изнасят се на български и международни форуми.