Клиники

ИСУЛ


Клинична лаборатория


Клиничната Лаборатория като лечебно заведение за специализирана болнична и извънболнична медицинска помощ, осъществява медико – диагностична дейност и лабоараторни тестове за профилактика, диагностика и лечение в областта на вътрешната медицина, хирургия, педиатрия, ревмокардиология, акушерство и гинекология, неврология, оториноларингология, офталмология, дерматология, ендокринология, пулмология, травматоплогия и спешна медицина и онкология. Диагностичният процес се подпомага от лаборатории по микробиология, вирусология и хемотрансфузиология както и визуолизиращи методи като рентгенова и ехографска диагностика.

Основна структура 

А. Ръководител д-р Али Бедран 

В. Медико-диагностично звено 

 • Поликлинична лаборатория – отговорник д-р Йоана Димитрова
 • Спешна лаборатория. – отговорник д-р Цветелина Митова 
 • Сектор “Хематология,, – отговорник д-р Йоана Димитрова 
 • Сектор “Коагулация” – отговорник д-р Цветелина Митова 
 • Сектор ”Уринен анализ” – отговорник д-р Йоана Димитрова 
 • Сектор “Хормони и туморни маркери” – отговорник Ц.Митова 
 • Сектор “Хигиенна поддръжка, дезинфекция и дезинтоксикация на изработени материали” – отговорник Лидия Иванова При отсъствие на някой от споменатите служители е разработен график за заместване, утвърден от началника на отделението. 

 • С. Административно - стопанско звено 

 • Две регистратури - трима технически сътрудника 
 • Стопанско-административен отговорник - Лидия Иванова
 • Клинична лаборатория е разположена в рамките на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД на различни места функционално свързани помежду си. 

   В специализираните филиали се оказва консултативна и лечебно-диагностична дейност. 

   В медико-диагностичното звено, се извършват дейности, подпомагащи пряко лечебно-диагностичния процес. 

  Взаимодействието между звената на клинична лаборатория се ръководи и контролира от началника. Структурата се определя и променя от началника на клинична лаборатория, съобразно потребностите на населението от специализирана болнична и доболнична мед. помощ и развитието на лечебното заведение.