Клиники

ИСУЛ


Клиника по анестезиология и интензивно лечение
КАИЛ


Основна характеристика

Една от основните дисциплини в съвременната медицина е „Анестезиология и интензивно лечение“. Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури висококачествена, специализирана, консултативна, планова и спешна медицинска дейност, на пациенти със застрашаващи живота състояния на нарушени дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна, чернодробна и др.функции; пациенти с травми и коматозни състояния.

В клиниката, при спазване на всички правила на добрата медицинска практика, се работи по всички оперативни и неоперативни клинични пътеки, изискващи анестезия или обезболяване и интензивно лечение; прилагат се най-съвременни методи за диагностика и лечение на състоянията, с нарушение на жизнените функции: дишане, кръвообращение, съзнание.

 Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура за анестезия, аналгезия, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в критично състояние. 

Извършва се предоперативна консултативна дейност и експертна оценка на риска за пациента, както и необходимостта от предоперативна подготовка; извършва се консултантска дейност във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

Друга медицинска дейност

В клиниката се извършват специфични инвазивни манипулации – поставяне на ЦВП под обща анестезия при деца с ОХЗ, експлантация на костен мозък; диагностика на мозъчна смърт, експлантация на органи и тъкани; кондициониране на донор; борба с острата и хронична болка.

Обучение

В клиниката се провежда преподавателска и научна дейност. Осъществява се преподаването на български студенти, чуждестранни студенти, докторанти и специализанти. Провеждат се високо специализирани курсове в отделни области на анестезиологията и интензивното лечение.

История на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение - ИСУЛ

Под ръководството на проф. д-р Антон Червеняков през 1956 година в Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) започват първите основни курсове по специалността „Анестезиология и интензивно лечение“. През 1957 година към Катедрата по хирургични болести се оформя самостоятелна специалност „Анестезиология и реанимация“ и първите придобили специалност са д-р Стоян Саев, д-р Петър Абаджиев и д-р Стоян Филипов. През 1968 година е основана Катедрата по Анестезиология и реанимация в ИСУЛ с ръководител Доц. д-р Стоян Саев. В нея започва обучението на студенти и специализанти от страната и чужбина. Ръководители на КАИЛ, последователно в годините са: Проф. А. Бовянски (1969-1991), Доц. Б. Бадева (1991-1994), Доц П. Димитров (1995-1999), Проф. Д. Карадимов (1999-2014), когато се създава Клиника по Анестезиология и интензивно лечение с централна реанимация към нея и става обединение на всички анестезиолози работещи в ИСУЛ. От 2014 година началник на КАИЛ е Доц. д-р Мая Белитова, която изпълнява тази длъжност до момента. От 2021 година Доц. Белитова е и Ръководител на Катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ-София. В екипа работят 14 лекари, от които 1 хабилитиран преподавател, 2-ма главни асистенти и 4 асистенти, 16 медицински сестри и 5 санитари.

Награди: Клиника на годината за 2018

Галерия