Увод

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД е създадена през 1936 година. Тя е търговско дружество със 100% държавно участие и едноличен собственик на капитала министъра на здравеопазването.
В болницата се осъществява диагностична, лечебна, преподавателска, научна дейност, експертна и консултативна дейност. Хоспитализират се пациенти по спешност, планово и се извършват амбулаторни консултации и терапия.
Болницата разполага с 429 легла. Персоналът е 975 души. От тях професори – 18; доценти – 38; асистенти – 56; лекари-ординатори – 84; висш немедицински персонал – 36; медицински сестри – 304; медицински лаборанти – 38; рентгенови лаборанти – 29; рехабилитатори – 7; кинезитерапевти – 4; фармацевти – 4; санитари -176, друг персонал - 116.

Структура

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

повече>>

 
Зам. - директор на мединската дейност повече>>
  Зам. - директор на научната и учебна дейност повече>>
  Зам. - директор по икономическата дейност повече>>
   
  Главна медицинска сестра повече>>
 
  Главен счетоводител повече>>
  „Договор и договорни партньори” повече>>
  Сектор "Епидемиология, болнична хигиена и централна стерилизация" повече>>
  Юрисконсулти повече>>

 

- Стационарен блок
- КАИЛ повече>>
- Клиника по гастроентерология повече>>
- Клиника по кардиология повече>>
- Клиника по лъчелечение повече>>
- Клиника за интензивно лечение на нервни болести повече>>
- Клиника по неврохирургия повече>>
- Клиника по нефрология повече>>
- Клиника по детска клинична хематологияионкология повече>>
- Клиника по образна диагностика повече>>
- Клиника по ортопедия и травматология повече>>
- Клиника по очни болести повече>>
- Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринните заболявания и диететика _повече>>
- Клиника по УНГ болести повече>>
- Клиника по физикална и рехабилитационна медицина повече>>
- Клиника по хемодиализа повече>>
- Клиника по хирургия повече>>
- Клиника по клинична фармакология и терапия повече>>
  Клиника по урология с извършване на специфична дейност по андрология повече>>

 

- Диагностично-консултативен блок повече>>

 

- Отделения
- Спешно отделение с диагностичен стационар повече>>
- Отделение по  обща и клинична патология повече>>

 

- Лаборатории
- Лаборатория по трансфузионна хематология повече>>
- Лаборатория по микробиология и вирусология повече>>
- Клинична лаборатория повече>>

 

- Болнична аптека повече>>

 

- Административно-стопански блок

- ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН"

- ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ДЕЙНОСТ"

- ОТДЕЛ "СТОИТЕЛСТВО, ПОДДРЪЖКА И СНАБДЯВАНЕ"

- БИБЛИОТЕКА повече>>

Начало ^^