Профил на купувача

05.11.2019

9094278 - Доставка на медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел - система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло – вертебропластика, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК за нуждите на Клиника по неврохирургия на УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД