Профил на купувача

12.06.2020

00494-2020-0015 - Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД, които НЗОК частично заплаща в условията на болничната медицинска помощ съгласно "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл.82, ал.2, т.3 от Закона за здравето.