Профил на купувача

20.05.2020

00494-2020-0012 - Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД, които НЗОК частично заплаща в условията на болничната медицинска помощ съгласно „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето”