Клиники

Проф. Диана Попова, дмн, ИСУЛ
Проф. Диана Попова, дмн

Име: Диана Петрова Попова

Адрес: ул. Хан Паган 1, бл.1, вх.Б, София, 1680, България

Националност:  Българска

Mobile phone: +359 888 67 21 77

E-mail: dp_popova@abv.bg

Трудов стаж:

2011 - до 02.05.2023 - Ръководител Катедра по Оториниларингология към Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

2012 – до момента - Професор в Катедра по Оториниларингология към Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

2006 – март 2012 - Доцент в Катедра по Оториниларингология към Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

1991 – 2006 - Асистент, Старши асистент, Главен асистент в Катедра по Оториниларингология към Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

1987 – 1991 - Докторант в Катедра по Оториниларингология към Медицински Университет София, при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Образование и обучения:

2006 - Защитена научна степен "Доктор на медицинските науките"

1991 - Защитена научна степен "Доктор на науките", редовна докторантура към катедра по УНГ болести на Медицински Университет - София

1979 – 1985 - Завършва специалност медицина в Медицински Университет - София

1974 – 1979 - Френска езикова гимназия

Езици:

Български език – Майчин език

Френски език - Отлично, писмено и говоримо; Френска езикова гимназия

Английски език - Много добро ниво, писмено и говоримо

Постижения и членства:

- Избрана в интернационалния редакторски колектив на международното научно списания по оториноларингология "Journal of Hearing Science", индексирано в PubMed, Scopus и др.

- Избрана да разработи заедно с международна група експерти европейския консенсус за скрининг на слуха в детска възраст; " European Consensus on Hearing Screening in School-age Children" (2011) 10th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Warsaw

Фонд научни изследвания на тема “Изследване на     регулацията на  неоангиогенезата при напреднал карцином на ларинкса” 2017 до 2020. Главен изследовател д-р Тодор Мирославов Попов, дм ;Участници Проф. Диана; Доц. Юлиян Рангачев, дм Попова, дмн

Договор Д-62/2017 г. за финансиране на научни изследвания по наследствена невросензорна слухова загуба за изясняване на генетичната причина за слуховата увреда” с водещ изследовател проф. Диана Попова, дмн, д-р Добрянова Секвениране от ново поколение на пациенти с наследствена невросензорна слухова загуба за изясняване на генетичната причина за слуховата увреда"

Изследователски проект по конкурс “Млад изследовател-2016“ на тема “Експресионен анализ на Toll-like receptor 2(TLR2), Toll-like receptor, 4(TLR4) и Toll-like receptor 7(TLR7) при пациенти с хроничен гноен отит и хроничен риносиуит” с водещ изследовател проф. Диана Попова и изпълнител д-р Стоян Иванов Димитров;

Изследователски проект,конкурс „ГРАНТ- 2016”,Генетично пролифиране на ларингеален карцином чрез секвениране от ново поколение, проф. Диана Попова, д-р Попов, д-р Йорданов.

Научно-изследователски проект N 203/14.01.2015 г. от конкурса “ГРАНТ-2015” на МУ – София на тема “Експресионен профил на BPIFA1 гена при пациенти с хроничен риносинуит и хроничен гноен отит” с водещ изследовател проф. Диана Попова, дмн и участник д-р Юлиян Хаджиев;

Договор N 32/2013 г. от конкурс “ГРАНТ-2013” на тема ”Изследване на ролята на полиморфизми в RELN и BMP2 гените в патогенезата на отосклерозата” с водещ изследовател проф. Диана Попова и участник д-р Орлин Стоянов.

Договор N 55/2012 г. от конкурс “ГРАНТ-2012” на тема “Проучване на рoлята на RELN гена в патогенезата на отосклерозата” с водещ изследовател проф. Диана Попова с участник д-р Орлин Стоянов.

Успешно осъществен научния проект "Молекулярна диагностика на глухотата" към Медицински

Университет – София, приключил с висока оценка 2009; резултатите са публикувани като оригинална статия в международното списания European Archives of Otorhinolaryngology

Членство:

Зам. председател на Българското дружество по оториноларингология

Член на Българското дружество по ринология

EAONO

EFAS

Научен принос:

В резюме: 43 международни статии, от които 18 с импакт фактор в индексирани списания. Над 157 статии публикувани в български списания. 42 цитации от други автори. Една приета национална програма за слухов скрининг. Два дисертационни труда, съответно за присъждане на научните степени "Доктор на медицинските науки" и "Доктор на науките". 14 резюмета отпечатание след международни научни форуми, две от които са отпечатани в списания с импакт фактор. Над 150 резюмета отпечатани след участия в национални форуми.