Медико - дентален център „ИСУЛ - Царица Йоанна” ЕООД

 

Въведение

Разкрит е през април 2002 г. към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Той е един от първите и един от най-големите центрове за специализирана извънболнична помощ, работещи към болниците в България.

Центърът е разположен на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, в сградата на бившата поликлиника, на ІV етаж. В него, в определени часове работят висококвалифицирани специалисти от клиниките на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”.

Медицинският център предлага високоспециализирана медицинска помощ с модерна апаратура и коректно своевременно обслужване на пациентите, както и обслужване по трудова медицина.

Центърът има сключен договор със СЗОК за специализирана извънболнична помощ, медико-диагностични изследвания и високоспециализирани изследвания.

Специалистите на центъра работят в тесен контакт със съответните клиники на болницата, като осигуряват своевременна хоспитализация при нужда от болнично лечение и гарантират медицинските пълен цикъл на медицинско обслужване. Прилагат се всички съвременни методи за извънболнично лечение на остро или хронично протичащи заболявания. В МДЦ функционират и кабинет по дентална медицина и служба по трудова медицина. Службата по трудова медицина извършва всички изискуеми от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и произтичащите от него нормативни документи, дейности въз основа на едногодишни абонаментни договори.

МДЦ работи по договор със следните доброволни здравноосигурителни дружества:

  • ОЗОФ „Доверие” ;
  • „Дженерали Закрила Здравноосигуряване” АД;
  • ЗОК „Надежда”АД;
  • Евроинс – Здравноосигуряване;
  • ДОМ Здраве АД;

______________________________________________________________________________________________

Адрес: гр.София ул. „Бяло море” № 8

Е-mail: msc_isul@abv.bg

______________________________________________________________________________________________

Информация:

на касата на МДЦ „ИСУЛ-Ц.Йоанна” ЕООД, на партерния етаж

_____________________________________________________________________________________________

За контакти с администрация; за сигнали, жалби и подаване на молби за достъп до обществена информация - тел: 02/ 9432207

_____________________________________________________________________________________________

Начало ^^