Катя Тодорова Димова

Главна медицинска сестра на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

E-mail: glavnasestra@isul.eu

Образование:

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” - “Управление на здравните грижи”;
 • Полувисше образование - медицинска сестра;
 • Средно медицинско образование - медицинска сестра общ профил

Специализации:

 • Курс за операционна сестра, 1976 г.;
 • Курс категория А и Ж: “Актуални въпроси на превенцията и контрола на назокомиалните инфекции”, 2008 г.;
 • Сертификат за професионална квалификация – “Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи”, 2008 г.;
 • Курс, категория А: “Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти“, 2007 г.;
 • Курс, категория А: “Болнична хигиена – методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция в съответствие с международните норми и стандарти“, 2007 г.;
 • Курс: “Интензивно лечение на неврологичните заболявания “, 2005 г.;
 • Участие в модул “Сигурност на стерилизационния процес“ от програма за превенция на вътреболничните инфекции на ЗМ, 2005 г.;
 • Курс: “Комуникационни умения в сестринската практика”, 2005 г.;
 • Компютърна грамотност Windows, Word . Excel , 2005 г.;
 • Компютърна грамотност Windows, Word , 2005 г.;
 • Курс: “Нови технологии в здравния мениджмънт” ІV модул, 2001 г.;
 • Курс: “Иновации в здравния мениджмънт” ІІІ модул, 1998 г.;
 • Курс: “Актуални проблеми на здравния мениджмънт” ІІ модул, 1997 г.;

Професионално развитие:

 • 2009 г. - Главна медицинска сестра на УМБАЛ „Ц. Йоанна - ИСУЛ”
 • 1994 г. - старша медицинска сестра, интензивно отделение, Клиника по неврология към УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”
 • 1990 - медицинска сестра, Клиника по неврология УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”
 • 1988 - медицинска сестра, Либия
 • 1975 - медицинска сестра в интензивно отделение на клиника по неврология в МА - АСК 2

Начало ^^