Конкурси

Конкурс

26.04.2024

На основание Заповед № РД-02-108/31.01.2024 г. на Изпълнителния директор, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжностите Лекар-специализант

ОБЯВА

                                                                                                                                            

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжностите Лекар-специализант:

- 1 място по специалност „Ортопедия и травматология“ в Клиника по ортопедия и травматология;

- 3 места по специалност „Нервни болести“ в Клиника по интензивно лечение на нервни болести  в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

 

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/22.01.2015 г. на M3. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

 

Изисквания за длъжността:

- Образование: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

-  Лицето да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

Необходими документи за участие:

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография;

3.Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина” с приложение;

4. Документ за владеене на чужд език (диплома или сертификат).

 

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.eu., за специалност „Ортопедия и травматология“ до един месец и за специалност „Нервни болести“ до три месеца след публикуване на обявата във вестник „Труд” на 26.04.2024 г. Обявата се публикува и на сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. и на интернет портала на СРЗИ. На подалите документи кандидати, се предоставя копие на длъжностната характеристика.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 

Първи етап - след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани за допускане до конкурса от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция. Допуснатите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване (писмен и устен изпит) като се съобщи по имейл деня и часа.   

 

Втори етап - с допуснатите кандидати от първия етап, определена комисия ще проведе събеседване за оценка на кандидатурата по конспект за специалността по която кандидатстват.

 

Конспектът се публикува заедно с обявата на сайта на болницата. В образуването на бала се вземат предвид:

- средният успех от следването;

- средният успех от държавните изпити;

- оценката от учебната дисциплина, съотвестваща или най-близка до специалността за която кандидатства;

- резултатът от писмения изпит за познанията на кандидата по конспект за специалността, за която кандидатства, умножена с коефициент 2;

- резултатът от устния изпит за познанията на кандидата по конспект за специалността, за която кандидатства, умножена с коефициент 2;

- други умения и компетенции: владеене на чужд език различен от майчиния (немски, френски, английски, испански, руски, италиански). Ниво на владеене на чужд език: не владее чужд език – 0 точки; А1 и А2 – 3 точки; B1 и B2 – 4 точки.; С1 – 5 точки; С2 – 6 точки. Доказва се със сертификат или диплома за вледеене на чужд език.

 

Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията.  При равен резултат предимство ще има кандидатът с по-висок сбор от удвоените оценки от писмения и устен изпит. Получилите оценка под 4,50 не се класират.


Конспект по специалност „Ортопедия и травматология“ - тук>>

Конспект по специалност „Нервни болести“ - тук>>


Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на M3 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.