Конкурси

Конкурс

28.03.2024

На основание Заповед № РД-02-379/26.03.2024 г. на Изпълнителния директор, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за срок от три години за Началник отделение по детска клинична хематология

Обява

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за срок от три години за Началник отделение по детска клинична хематология в Клиника по детска клинична хематология и онкология.

 

Изисквания за заемане на длъжността: кандидатите да бъдат лекари с най-малко 10 години трудов стаж по призната медицинска специалност „Педиатрия“, да имат профилна специалност по „Детска клинична хематология и онкология“, както и да не бъдат ръководители или да заемат ръководна длъжност в други лечебни заведения или в структури на други лечебни заведения.

 

Необходими документи за участие:

 

1. Заявление в свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3.Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”, заверено от кандидата;

4.Копие от диплома за призната медицинска специалност по профила на отделението, заверено от кандидата;

5. Документ за трудов стаж като лекар и по специалността;

6.  Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението, за срок от три години;

7. Декларация, че не е ръководител и не заема ръководна длъжност в други лечебни заведения или в структури на други лечебни заведения, а в случай, че е такъв – декларация, че ако бъде класиран на първо място, в едномесечен срок ще промени статуса си в другите лечебни заведения.

 

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:


Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа до един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд” на 28.03.2024 г. Обявата  се публикува и на сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. На подалите документи кандидати, се предоставя копие на длъжностната характеристика.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 

Първи етап - след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани за допускане до конкурса от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на конкурса за съответната позиция. Допуснатите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи деня и часа.           

 

Втори етап - с допуснатите кандидати от първия етап, определена комисия ще проведе събеседване за оценка на кандидатурата по Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в отделението за която кандидатстват. В образуването на крайната оценка се вземат предвид следните показатели:

- средната оценка по проекта;

- средната оценка от събеседването по проекта;

 

Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от крайните оценки по двата показатели.  Получилите оценка под 4,50 не се класират.

 

Класираните на първо място кандидати се назначават на трудов договор за срок от 3 години.

 

Телефон за справки: 02/943 22 88.