Конкурси

Конкурс

22.11.2023

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра - специализант по специалност „Спешна медицинска помощ“ - 3 места

ОБЯВА

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра - специализант по специалност „Спешна медицинска помощ“ - 3 места в Мултипрофилно спешно отделение  в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

 

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/22.01.2015 г. на M3. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. 

Изисквания за длъжността: 

- Образование: Висше образование по професионално направлениеЗдравни грижи”;

- Лицето да не е лишено от правото да упражнява професията. 

Необходими документи за участие: 

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за висше образование по професионално направлениеЗдравни грижис приложение;

4. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;

5. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв).

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса: 

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.euдо един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд” на 22.11.2023 г. Обявата се публикува и на сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. и на интернет портала на СРЗИ. На подалите документи кандидати, се предоставя копие на длъжностната характеристика. 

Ред за провеждане на конкурса: 

Първи етап - след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани за допускане до конкурса от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция. Допуснатите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл деня и часа.             

Втори етап - с допуснатите кандидати от първия етап, определена комисия ще проведе събеседване за оценка на кандидатурата по конспект за специалността по която кандидатстват. Конспектът се публикува заедно с обявата на сайта на болницата. В образуването на бала се вземат предвид:

- средният успех от следването;

- средният успех от държавните изпити;

- оценката от учебната дисциплина, съотвестваща или най-близка до специалността за която кандидатства;

- резултатът от писмения изпит за познанията на кандидата по конспект за специалността, за която кандидатства, умножена с коефициент 2;

- резултатът от устния изпит за познанията на кандидата по конспект за специалността, за която кандидатства, умножена с коефициент 2;

- други умения и компетенции: владеене на чужд език различен от майчиния (немски, френски, английски, испански, руски, италиански). Ниво на владеене на чужд език: не владее чужд език – 0 точки; А1 и А2 – 3 точки; B1 и B2 – 4 точки.; С1 – 5 точки; С2 – 6 точки. Доказва се със сертификат или диплома за вледеене на чужд език.

 

Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията.  При равен резултат предимство ще има кандидатът с по-висок сбор от удвоените оценки от писмения и устен изпит. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Конспект по специалност "Медицинска сестра" - тук>> 

Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на M3 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация