Конкурси

Конкурс

25.09.2023

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра-специализант по специалност „Операционна и превързочна техника“ - 1 място финансирано от държавата в Клиника по хирургия

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра - специализант по специалност „Операционна и превързочна техника“ - 1 място финансирано от държавата в Клиника по хирургия  в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД.

 

Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/22.01.2015 г. на M3. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

 

Изисквания за длъжността:

- Образование: Висше образование по професионално направлениеЗдравни грижи”;

-  Лицето да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

Необходими документи за участие:

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за висше образование по професионално направлениеЗдравни грижис приложение;

4. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;

5. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв).


Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.euдо един месец след публикуване на обявата във вестник „Труд” на 25.09.2023 г. Обявата се публикува и на сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД. и на интернет портала на СРЗИ. На подалите документи кандидати, се предоставя копие на длъжностната характеристика.

 

Ред за провеждане на конкурса:

 

Първи етап - след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани за допускане до конкурса от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция. Допуснатите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл деня и часа.            

 

Втори етап - с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от учебните дисциплини, съотвестващи или най-близки до специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Оценката от устния изпит/събеседването, умножена с коефициент 2. Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията. Получилите оценка под 4,50 не се класират. При равен резултат предимство ще има кандидатът с по-висока допълнителна квалификация.

 

Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на M3 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Допълнителна информация