Конкурси

Конкурс

31.07.2023

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжностите Лекар-специализант

ОБЯВА

 

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД обявява конкурс за длъжностите Лекар-специализант по специалност „Нервни болести“ - 2 места в Клиника за интензивно лечение на нервни болести и Лекар-специализант по специалност „Лъчелечение“ - 1 място в Клиника по медицинска онкология – Отделение по лъчелечение и метаболитна брахитерапия в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД..

 

-  Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба №1/22.01.2015 г. на M3. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

 

- Изисквания за длъжността:

1. Образование: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;

2. Лицето да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

- Необходими документи за участие:

1. Заявление в свободен текст;

2. Автобиография;

3. Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина” с приложение;

4. Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;

5. Документ за владеене на чужд език (ако има такъв).

 

- Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа или по електронната поща на е-адрес: ok@isul.euдо един месец след публикуване на обявата, във вестник „Труд” на 27.07.2023 г. Обявата се публикува и на сайта на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД и на интернет портала на СРЗИ. На подалите документи кандидати, се предоставя копие на длъжностната характеристика.

 

- Ред за провеждане на конкурса:

Първи етап - след изтичане на обявения срок, документите на кандидатите ще бъдат разгледани за допускане до конкурса от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция. Допуснатите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи по имейл деня и часа.       

Втори етап - с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от учебните дисциплини, съотвестващи или най-близки до специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Оценката от устния изпит/събеседването, умножена с коефициент 2. Членовете на конкурсната комисия оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,25. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията. Получилите оценка под 4,50 не се класират. При равен резултат предимство ще има кандидатът с по-висока квалификация за владеене на чужд език.

 

Конспект по специалност „Лъчелечение“ - тук>>

Протокол от проведен конкурс по специалност „Лъчелечение“ - тук>>

Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 год. на M3 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

Допълнителна информация