Конкурси

Конкурс

26.07.2022

Конкурс за срок от три години за началници клиники и отделения

О Б Я В А

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1, т. 2, т. 3,  и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

о б я в я в а

Конкурс за срок от три години за

 

Началник клиника по образна диагностика

Началник клиника по клинична фармакология и терапия

Началник клиника по хемодиализа 

Началник клиника по физикална и рехабилитационна медицина

Началник клиника по хирургия

Началник клиника по нефрология

Началник клиника по УНГ болести

Началник отделение по онкология в областта на УНГ болести - Клиника по УНГ болести

Началник отделение по обща оториноларингология - Клиника по УНГ болести

Началник клиника по кардиология

Началник отделение за интензивно лечение и медицина на съня - Клиника по интензивно лечение на нервни болести

Началник клиника по анестезиология и интензивно лечение

Началник отделение по интензивно лечение - Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Началник отделение по медицинска онкология - Клиника по медицинска онкология

Началник отделение по детска клинична хематология с дейност по трансплантация на хемопоетични стволови клетки – Клиника по детска клинична хематология и онкология

Началник отделение по детска онкология – Клиника по детска клинична хематология и онкология

Началник лаборатория по микробиология

Началник лаборатория по вирусология

Началник мултипрофилно спешно отделение

 

Изисквания за заемане на длъжностите: кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица (за началник клиники), с призната медицинска специалност по профила на  клиниката / отделението / лабораторията, с трудов стаж по признатата специалност:

За Клиника по образна диагностика най-малко 8 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Клиника по клинична фармакология и терапия най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 15 години, клиничен опит като (главен) изследовател в клинични проучвания – 10 години;

За Клиника по хемодиализа най-малко 8 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Клиника по физикална и рехабилитационна медицина най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност;

За Клиника по хирургия най-малко 8 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Клиника по нефрология най-малко 8 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Клиника по УНГ болести най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност и придобита научна степен "доктор" или "доктор на медицинските науки";

За Отделение по онкология в областта на УНГ болести - Клиника по УНГ болести най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност и придобита научна степен "доктор" или "доктор на медицинските науки";

За Отделение по обща оториноларингология - Клиника по УНГ болести най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност и придобита научна степен "доктор" или "доктор на медицинските науки";

За Клиника по кардиология най-малко 8 години трудов стаж по признатата специалност;

За Отделение за интензивно лечение и медицина на съня - Клиника по интензивно лечение на нервни болести общ трудов стаж не по-малко от 10 години по неврология и/или анестезиология  и придобита научна степен "доктор";

За Клиника по анестезиология и интензивно лечение  най-малко 5 години трудов стаж по признатата специалност и най-малко 5 години стаж в специализирана структура за интензивно лечение, научна степен “доктор” или “доктор на медицинските науки”;

За Отделение по интензивно лечение към Клиника по анестезиология и интензивно лечение най-малко 5 години трудов стаж по признатата специалност и най-малко 5 години стаж в специализирана структура за интензивно лечение;

За Отделение по медицинска онкология към Клиника по медицинска онкология 5 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Отделение по детска клинична хематология с дейност по трансплантация на хемопоетични стволови клетки – Клиника по детска клинична хематология и онкология  най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност, научна степен “доктор” или “доктор на медицинските науки”;

За Отделение по детска онкология – Клиника по детска клинична хематология и онкология най-малко 10 години трудов стаж по признатата специалност, научна степен “доктор” или “доктор на медицинските науки”;

За Лаборатория по микробиология най-малко 5 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години, научна степен “доктор”;

За Лаборатория по вирусология най-малко 5 години трудов стаж по признатата специалност и трудов стаж по медицина над 10 години;

За Мултипрофилно спешно отделение най-малко 5 години трудов стаж по признатата специалност и квалификация по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, да не бъдат ръководители или да заемат ръководна длъжност в други лечебни заведения или в структури на други лечебни заведения.

 

          Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

 

Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката / отделението / лабораторията. Класирането на допуснатите кандидати става след събеседване и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

         

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”, документ за хабилитация(за началник клиники), диплома за призната медицинска специалност по профила на клиниката/отделението/лабораторията, документ за трудов стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, документ за научна степен /където се изисква/, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката/отделението/лабораторията, декларация, че не е ръководител и не заема ръководна длъжност в други лечебни заведения или в структури на други лечебни заведения, а в случай, че е такъв – декларация, че ако бъде класиран на първо място в едномесечен срок ще промени статуса си в другите лечебни заведения.

 

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите, в сектор „Човешки ресурси”.

                       

Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа в двумесечен срок от публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 21.07.2022 г.

           

Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи деня и часа.

 

Телефон за справки: 02/943 22 88.