Конкурси

Конкурс

26.07.2022

Kонкурс за длъжнастта главна медицинска сестра за срок от три години

О Б Я В А 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 7 и чл. 70, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 28 т. 4 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

о б я в я в а

Изискванията за заемане на длъжността са, кандидатите да бъдат с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, трудов стаж  като медицинска сестра  не по - малко от 10 години, от които като старша медицинска сестра не по – малко от 5 години.

 

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема „Управление на здравните грижи в болницата”. Класирането на допуснатите кандидатите става след събеседване и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

 

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование за специалността „Медицинска сестра”, документ за стаж по специалността, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема „Управление на здравните грижи в болницата”.


Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в сектор “Човешки ресурси”.


Документите се подават в канцеларията на болницата в работни дни от 8.00 до 16.00 часа в двумесечен срок от публикуване на обявата във вестник „Труд“ на 21.07.2022 г.


Кандидатите ще бъдат поканени за събеседване като се съобщи деня и часа.


Телефон за справки: 02/943 22 88.