Клинична лаборатория

 

Лабораторно-диагностични възможности на Клинична лаборатория:

 • Хематология
 • Клинична химия
 • Коагулация
 • Електролити
 • Алкално-киселинно равновесие
 • Лекарствено мониториране
 • Цитохимия
 • Липидология
 • Уринен анализ
 • Туморни маркери
 • Хормони
 • Обременяване с глюкоза. Кръвно-захарен профил
 • Всекидневен лабораторен контрол. Външна оценка на качеството
 • Спешни анализи
 • Изследвания по Здравна каса и платени изследвания
Дейността на Клиничната лаборатория в болницата е разделена на два потока: изследвания на хоспитализирани и планирано консултирани пациенти, и изследване на пациенти по спешност. Изследванията на двата потока се извършват на различни места и с различна апаратура, което позволява максимална експедитивност и точност при представянето на резултатите. Дублирането на дейността на апаратите като изискване за добра лабораторна практика, гарантира обслужване на пациентите при авария.

Други дейности

 • Научно-преподавателска дейност
 • Следдипломна специализация
 • Следдипломна квалификация и следдипломно обучение

„Architect С 8000” на фирма “Abbott” може да изследва 111 биохимични параметъра в серум, плазма, урина и ликвор на 150 пациенти едновременно. Апаратурата представя 1 200 резултата за 1 час, а изследванията на един пациент за 30 секунди. Всеки материал подлежи на тройна автоматизирана проверка, което гарантира максимално висока сигурност. Апаратурата дава възможност биологичният материал да бъде изследван и за хормони и туморни маркери, за лекарствено мониториране и токсикологичен анализ, за електролити. В страната има четири такива апарати.

Коагулометърът „STA Kopakt Diagnostica Stago” на фирма “Roche” изследва всички 13 фактори на кръвосъсирване. В страната работят седем апарати с тези характеристики.

„Cobas b 121” на фирма “Roche” изследва всички възможни електролити и кръвно-гозовото състояние на организма, включително с директно измерване на видовете хемоглобин.

 

Българската асоциация на специалистите по здравни грижи отличи представители на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”  повече>>

23 май 2018

Начало ^^