Лаборатория по трансфузионна хематология

 

Създадена е през 1985 г. като приемник на кабинет по кръвопреливане.

Основна дейност

1. Медико-диагностична дейност, подпомагаща диагностично-лечебния процес:

1.1. Имунохематологична диагностика:

- Изследване на кръвна група от системата АВ O по кръстосан метод и RhD антиген;

- Определяне на подгрупите А и антигена (А1 и А2 и др. подгрупи)

- Определяне на слаб RhD \Du| антиген по индиректен антиглобулинов тест

- Определяне на Rh фенотип (С, с, Е, е)

- Определяне на антигени от други еритроцитни кръвногрупови системи (извън АВО и системите) : K , k; M, N, S, s; Fy a, Fy b; Jk a, Jk b; Le a, Le b; P1; Lu a, Lu b

- Директен антиглобулинов теск с полиспецифичен антиглобулинов тест-реагент

- Диференциран директен антиглобулинов тест с моноспецифичен антиглобулинови тест-реагенти

- Количествено определяне на IgG и установяване на субкласове IgG1 и IgG3

- Търсене, идентификация и титрация на антиеритроцитни антитела (авто- и ало-)

- Диагностика на анти-А1 еритроантитела

- Диагностика на АВО, Rh и друга несъвместимост при бременни

- Диагностика на хемолитична болестна новороденото

- Диагностика на студовоаглутининова болест

- Диагностика на антимедикаментозни антитела

- Диагностика на двуфазни хемолизини на Donath-Landsteiner

- Изследване на секреторство

- Диагностика на посттрансфузионни реакции

- Претрансфузионни тестове за in vitro съвместимост

- Други методи за имунохематологична диагностика (елуция, абсорбция и др.) с последваща идентификация на еритроантитела при уточняване на еритроцитни антигени;

* Диагностиката може да се направи с гел-тестове и с епруветъчни тестове

1.2. Експедиция на кръв, кръвни съставки и плазмени продукти

1.3. Консултативна дейност

2. Учебна и научна дейност

Телефон за контакт: 9432-296 / 9432-396

Лице за контакт: д-р Милтенова повече>>

E-mail: immunohaematology@isul.eu

 

Начало ^^