Клиника по УНГ болести

Началник: Доц. Спиридон Тодоров, дм  – повече >>

Клиниката по уши-нос гърло се състои от 3 отделения

______________________________

Първо УНГ отделение по онкологични заболявания на глава и шия

Началник: проф. д-р Иван Чалъков, дм 

 Оперативната активност на отделението е сред най-високите между хирургичните звена на Медицинския университет в София. В него се извършва оперативно лечение при над 70% от онкологичната патология в областта на главата и шията за страната.

Всяка година в отделението се извършват между 350 и 400 радикални и функционални операции, при злокачествени тумори на ларинкса и хипофаринкса.

Функционалната шийна дисекция е въведена за първи път в България от екип на клиниката и сега се извършва рутинно в съответствие с най-модерните схващания в тази област.

 От около 3 години в онкологичното отделение постепенно се въвежда оперативното лечение при злокачествени и доброкачествени образувания на щитовидната жлеза. Тенденцията е тази дейност да се разширява, така както това се практикува във водещите клиники на Европа и Америка.

 Всяка година в отделението се оперират около 80 пациенти със злокачествени тумори на максилоетмоидалния ъгъл, максиларния синус и общия носов ход.

От 1995 г. в отделението се въведе оперативното лечение на туморите на устната кухина и езика, със или без резекция на мандибулата, при необходимост, с едноетапна шийна дисекция.

Всяка година се извършват и над 50 частични или тотални резекции при злокачествени и доброкачествени тумори на паротидната и субмандибуларната жлези.

Тук се оперират всички ювенилни ангиофиброми в областта на главата и шията за страната. Те са редки, но оперативното им третиране е свързано с изключително голям оперативен риск поради масивна кръвозагуба.


Всяка година в отделението по онкологична оториноларингология се диагностицират над 100 злокачествени тумори на епифаринкса, които след това се насочват за лъче- и химиотерапия. Решението за това се взема от създадения от преди 30 години – Комитет за лечение и контрол на туморите на главата и шията.·

Отделението е водещо в лечението на ларинго-трахеалните стенози, което се извършва посредством почти всички известни ендоларинготрахеални и външни оперативни техники. Годишно се оперират над 100 такива болни

 Пластичното затваряне на големи фарингокутанни фистули след ларингектомия или след телегаматерапия, се извършва при около 80 болни годишно.


Пластично се затварят и големи дефекти в областта на вътрешния орбитален ъгъл при олъчвани болни след медиофациална резекция.


Отдавна е въведена и единствено тук се извършва у нас пластика на дура матер при дефекти на ринобазата с последваща риноликворея и риногенни менингити.

Ежегодно се извършват над 600 конвенционални и лазерни микроларингохирургии при различни заболявания на гласа.

 Извършват се всички саниращи и слухоподобряващи операции на ухото.

 
От 1999 година в клиниката се извършват кохлеарни имплантации при деца и възрастни. След успешна рехабилитация много от първите оперирани деца посещават масовите училища, справят се отлично с учебния материал, като изучават и чужди езици.

______________________________

Второ УНГ отделение с профил обща оториноларингология

Началник: д-р Орлин Стояновповече >>

Отделението разполага с 28 легла

______________________________

Трето УНГ отделение по детска оториноларингология

 Началник: д-р Любен Попов, дм

Отделението разполага с 12 легла

Начало ^^