Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

 

Лекари:

Доц. д-р Даниела Попова, д.м. - началник на клиника повече>>

д-р Емилия Андреева – адм. асистент
д-р Иван Тимев - гл. Административен асистент
д-р Силвия Велкова - гл. асистент
д-р Мая Дичева - асистент
д-р Бисерка Стахилова – асистент
д-р Ванцислава Каменова - ординатор
д-р Вера Налджиева - ординатор

Медицински сестри:

м.с Валентина Раденкова - старша мед.сестра
м.с. Ива Кючукова
м.с. Моника Петрова
м.с. Магда Милушева
м.с. Юлия Велева
м.с. Изабела Попова

м.с. Ангелина Иванова

м.с. Албинка Кочова

инсп. Ирена Драгоманова

Санитари:

Светлана Тасева

Соня Христова

Виолета Киркова 

Виолета Найденова

Биографии:

___________________________

Д-р Мая Дичева - асистент

Образовани е и специализации:

2001 г. - висще образование по медицина, МУ, София

2005 г. - специализант по „Вътрешни болести”

Професионално развитие:

2002 г. - лекар, МБАЛ, Ихтиман

2004 г. - лекар-ординатор, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ” , КМЕЗД

2005 г. - лекар-асистент, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”, КМЕЗД

Научни интереси: ендокринология и болести на обмяната.

___________________________

Д-р Иван Тимев - главен асистент

Образование и специализации:

1979 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

1988 г. - специалност по „Вътрешни болести”

Професионално развитие:

1979 г. - лекар - ординатор, Окръжен народен съвет, Велико Търново

1982 г. - лекар ординатор, Кардиологично отделение, СКК, „ Банкя”

1984 г. - асистент, ст.асистент и гл.асистент, КМЕЗД, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

2008 г. – специализира „Ендокринология и болести на обмяната”

Публикации:

12 в областта на клиничната диететика и метаболитните заболявания

Научни интереси: Хранене и артериална хипертония, диетично и медикаментозно лечение на дислипопротеинемии

Членство в научни организации:

Европейска асоциация на науките по хранене; Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващи заболявания

___________________________ 

Медицински сестри

 

Валентина Раденкова - старша мед. сестра

Образование и специализации:

1983 г. - спец. мед. сестра, ИПЗКССО, София

1995 г. - полувисш медицински институт, София

Образователна квалификационна степен - специлист

Образователна степен „Бакалавър” - специалност „Управление на з дравни грижи”

Образователна степен „Магистър” - специалност „Общестено здраве и здравен мениджъмнт”

Други СДО: „Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болни”, ”Предизвикателството гликемичен контрол - постигнат и дълготраен”, “Основни диетични режими - принципи на изработване и приложение в медицинската практика”; “Остър коронарен синдром. Остри ритмични и проводни нарушения”, “ФИД - при възрастни и деца - техника на провеждане”, “Болнична хигиена - методи на приложение на препарати за почистване и дезинфекция”.

Професионално развитие:

1983 г. - мед.сестра, Клиника по уши-нос-гърло, ИСУЛ

2005 г. - старша мед.сестра, КМЕЗД, МБАЛ „ Ц. Йоанна -ИСУЛ ”

___________________________ 

М.с. Ива Кючукова

Образование и специализации:

1993 г. - специалист - Полувисш медицински институт, София

соц. работник - бакалавър, Соц. дейности, Великотърновски у ниверситет

2000 г. - магистър, Здравен мениджмънт, Великотърновски у ниверситет

20024 г. - спец. стопанско управление ( здравен мениджмънт ), Великотърновски университет

Други специализации: “Ендокринология на климактериума” ; “Основи на диетотерапията” ; “Метаболитен синдром - профилактика и лечение” ; “Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болни” ; “Неинсулинозависим диабет - причини, лечение, контрол” , „Малнутриция”, „Добра клинична практика”

Професионално развитие:

1993 г. - медицинска сестра - КТВБ, УМБАЛ „ Ц. Йоанна-ИСУЛ”

1999 г. - КМЕЗД

___________________________ 

М. с. Моника Петрова

Образование и специализации:

1993 г. - висше образование, степен - специалист

2003 г. - с оциален работник, степен - бакалавър

2004 г. - Здравен мениджмънт, степен - магистър

Други СДО: “Ендокринология на климактериоума - мъжки и женски” ; “Неинсулинозависимият диабет - причини, лечение, контрол” ; “Основи на диетотерапията” ; “Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните” ; “Малнутриция и нарушения в храненето - оценка ,диетолечение и грижи за болните”

Професионално развитие:

1993 г. – медицинска сестра, КТВП, Клиника по терапия на вътрешните болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

1999 г. – МЕЗД - ИСУЛ

___________________________ 

М.с. Магда Милушева

Образование и специализации:

1974 г. - мед.сестра, Полувисш медицински институт, Благоевград

2000 г. - висше медицинско образование – специалист по здравни грижи – медицинска сестра

Други СДО: „Предизвикателство - гликемичен контрол - постигнат и дълготраен” - ІІ модул; „Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болен” ; „Основи на клиничната диететика”

Професионално развитие:

1980 г. - мед. сестра, Институт по ендокринология и гериатрия, МА, София

1982 г. - мед.сестра, КМЕЗД, УМБАЛ “Ц. Йоанна - ИСУЛ”

___________________________ 

М.с. Юлия Велева

Образование и специализации:

1983 г. мед.сестра средно медицинско образование, ИПЗКССО, София

1995 г. мед.сестра, Полувисш медицински институт, МА, София

2001 г. мед.сестра, висше образователна степен - специалист

2006 г. „Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене”

Други СДО: „Основи на диетотерапията”; „Неинсулинозависим диабет - причини, лечение, контрол” , „Добра клинична практика”

Професионално развитие:

1983 г. - мед. сестра, Клиника по терапия на вътрешните болести и кл. фармакология, ИСУЛ

1999 г. - мед. сестра, КМЕЗД: УМБАЛ “Ц. Йоанна-ИСУЛ”

___________________________

Начало ^^