Клиника по нефрология

 

Професор д-р Боряна Делийска, дмн

Зам.-директор по научната и учебна дейност

Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Образование:

1982 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:

1988 г. - специалност по „Вътрешни болести”

Други специализации: 1986, 1999, 2001,2004, 2004, 2007 г. – Германия

1999 г. – доктор по медицина

2009 г. – доктор на медицинските науки

Регистрация:

Български лекарски съюз - Медицински университет, София

Професионално развитие:

1982 -1983 г . - участъков терапевт, Златица

1983 г. - Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ-София

1989 г. - старши асистент

1991 г. - специалност по „Нeфрология”, главен асистент

1999 г. - учебна и научна степен „доктор”

2001 г. - доцент

2001 г. - началник на Клиника по нефрология

2000-2004 г. - член на Факултетния съвет към Деканата по медицина, МУ, София

2004 г. - член на Съвета по медицинска наука към Ректората на МУ, София

2003 г. - външен експерт към НЗОК

2004 г. - Национален консултант по нефрология към МЗ

2007 г. - член на Комисията за лечение в чужбина към МЗ

2012 г. - професор

Членство:

- Българско дружество по нефрология

- Европейското дружество по нефрология и диализа

- Интернационалното дружество по нефрология.

- член на ръководството на Българско дружество по нефрология

- член на редакционни колегии на сп. „Актуална нефрология” и на сп. „Нефрология и диализа”

Участие в научни форуми и публикации:

150 публикации в български и чужди списания, 79 участия в конгреси в България и чужбина. Лекции в Германия

 

Начало ^^