Clinical Laboratory

 

Laboratory diagnostic capabilities of clinical laboratories:

 • Hematology
 • Clinical Chemistry
 • Coagulation
 • Electrolytes
 • Acid-base balance
 • Drug monitoring
 • Citochemistry
 • Lipidology
 • Urine analysis
 • Tumor markers
 • Hormones
 • Burdening with glucose. Blood glucose profile.
 • Daily laboratory control. External quality assessment.
 • Emergency analysis

Other activities

Research, teaching

Postgraduate and postgraduate training

The activities of the hospital clinical laboratory are divided into two streams: studies of hospitalized planned patients and examination of patients in an emergency. Studies of both streams are made at different places and with different equipment, which allows maximum efficiency and accuracy in presentation of results. Duplication of apparatus as a requirement of good laboratory practice, ensuring patient care in an emergency.

Head of the Clinical Laboratory - Dr. Rossen Mihailov more>>

E-mail: clin.laboratoria@isul.eu

Registry - Tel: 02/943 22 45, 943 25 77

Други дейности

 • Научно-преподавателска дейност
 • Следдипломна специализация
 • Следдипломна квалификация и следдипломно обучение

От 28 април 2009 г. в Клиничната лаборатория започнаха да функционират три нови апарата. Те значително подобряват качеството, бързината, обемът на работа, ефективността и отговарят на европейските стандарти за добра лабораторна практика. Обемът на работа се повишава със 70 процента и болницата има възможност да поема изследвания и на други лечебни заведения.

„Architect С 8000” на фирма “Abbott” може да изследва 111 биохимични параметъра в серум, плазма, урина и ликвор на 150 пациенти едновременно. Апаратурата представя 1 200 резултата за 1 час, а изследванията на един пациент за 30 секунди. Всеки материал подлежи на тройна автоматизирана проверка, което гарантира максимално висока сигурност. Апаратурата дава възможност биологичният материал да бъде изследван и за хормони и туморни маркери, за лекарствено мониториране и токсикологичен анализ, за електролити. В страната има четири такива апарати.

Коагулометърът „STA Kopakt Diagnostica Stago” на фирма “Roche” изследва всички 13 фактори на кръвосъсирване. В страната работят седем апарати с тези характеристики.

„Cobas b 121” на фирма “Roche” изследва всички възможни електролити и кръвно-гозовото състояние на организма, включително с директно измерване на видовете хемоглобин.

Новата апаратура работи с дейонизирана вода и при определен температурен режим. Тя е гарантирана срещу токови удари, спад на напрежение на електрическия ток от „ APC 3000” - система (UPS система).

Цената на апаратурата е 350 000 лева, осигурени от Министерство на здравеопазването.

Дейността на Клиничната лаборатория в болницата е разделена на два потока: изследвания на хоспитализирани и планирано консултирани пациенти, и изследване на пациенти по спешност. Изследванията на двата потока се извършват на различни места и с различна апаратура, което позволява максимална експедитивност и точност при представянето на резултатите. Дублирането на дейността на апаратите като изискване за добра лабораторна практика, гарантира обслужване на пациентите при авария.

Началник на Клинична лаборатория – д-р Росен Михайлов повече>>

Е-mail: clin.laboratoria@isul.eu

Регистратура – тел: 02/943 22 45, 943 25 77

Top ^^