Конкурси, търгове

 

Конкурс за Началник клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за Началник клиника по неврохирургия за срок от три години

 

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, хабилитирани лица, с призната медицинска специалност по профила на клиниката– „неврохирургия”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

 

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

 

Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

 

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, документ за хабилитация, диплома за призната медицинска специалност – „неврохирургия”, документ за стаж по признатата специалност, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в сектор „Човешки ресурси”. Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в срок от 1/един/ месец от публикуване на обявата.

Обявата е публикувана във в. Дневник от 3 февруари 2011 г.

Начало^^