Конкурси, търгове

 

Конкурси за старши медицински сестри

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

За срок от три години

Старша мед. сестра на Клиника по гастроентерология

Старша мед. сестра на Клиника по хирургия

Старша операционна мед. сестра на Сектор “Операционен блок” в Клиника по хирургия

Старша мед. сестра на Отд. по онкологични заболявания на глава, шия и ендоскопия в Клиника по УНГ болести

Старша мед. сестра на Отд. по обща оториноларингология, аудиология и отоневрология в Клиника по УНГ болести

Старша мед. сестра на Отд. по детска оториноларингология в Клиника по УНГ болести

Старша мед. сестра на Клиника по кардиология

Старша мед. сестра на Клиника по офталмология

Старша мед. сестра на Клиника по неврология

Старша мед. сестра на Клиника по неврохирургия

Старша мед. сестра на Клиника по терапия на вътр.болести, метаболитно-ендокринни заболявания и диететика

Старша мед. сестра на Клиника по ортопедия и травматология

Старша мед. сестра на Сектор “Операционен блок” на Клиника по ортопедия и травматология

Старша мед. сестра на Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Старша мед. сестра на Отд. по интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Старша мед. сестра на Клиника по лъчелечение

Старши рентг. лаборант на Клиника по лъчелечение

Старша мед. сестра на Клиника по медицинска онкология

Старша мед. сестра на Клиника по нефрология

Старша мед. сестра на ДКБ - координация

Старши мед. лаборант на Клинична лаборатория

Старши мед. лаборант на Лаборатория по микробиология и вирусология

Старши мед. лаборант на Лаборатория по трансфузионна хематология

Старши рентг. лаборант на Отделение по образна диагностика

Старша мед. сестра на Отделение по хемодиализа

Старши рехабилитатор на Отделение по физиотерапия

Старши мед. лаборант на Отделение по патологична анатомия

Изискванията за заемане на длъжността са, кандидатите да бъдат с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, трудов стаж като медицинска сестра/ мед. лаборант/ рентг. лаборант/ рехабилитатор/ не по - малко от 10 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема: „Мястото и ролята на ст. мед. сестра/ст. мед. лаборант/ ст. рентг. лаборант/ ст. рехабилитатор/ в организацията на здравните грижи в болничната клиника /отделение/ лаборатория/”. Класирането на кандидатите става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират. При равни други условия предимство ще имат кандидатите с 3 годишен стаж по профила на клиника /отделение/ лаборатория/ за конкурса, по който кандидатстват.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”, документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/, медицинско за работа, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема „Мястото и ролята на ст. мед. сестра/ ст. мед. лаборант/ ст. рентг. лаборант/ ст. рехабилитатор/ в организацията на здравните грижи в болничната клиника /отделение/ лаборатория/”.

Длъжностните характеристики са на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 02/943 22 88.

Обявата е публикувана във в. Дневник бр. 189 / 29 .09.2009 г.

Начало^^