Конкурси, търгове

 

Конкурс за главна медицинска сестра

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 и чл. 70, ал.1 от Закона за лечебните заведения и чл. 28 т. 5 и т. 7 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНАСТТА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За срок от три години

Изискванията за заемане на длъжността са, кандидатите да бъдат с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, трудов стаж като медицинска сестра не по - малко от 10 години, от които като старша медицинска сестра не по – малко от 3 години.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по предварително представен от кандидата здравен проект на тема „Управление на здравните грижи в болницата”. Класирането на кандидатите става след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите следва да представят следните документи: заявление, професионална автобиография, документ за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”, диплома за завършено образование за специалността „медицинска сестра”, документ за стаж по специалността /препис – извлечение от трудова книжка/, медицинско за работа, документ за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, здравен проект на тема „Управление на здравните грижи в болницата”.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите. Същите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата. Телефон за справки: 02/943 22 88.

Начало^^