ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2016-0002

Доставка на 96 ямкови оптично чисти плаки за апарат Abbott m2000rt, оптично чисти адхезивни филми за апарат Abbott m2000rt, набор калибратори за китове,  набор контроли за китове,  китове за количествено определяне на HCV  РНК и HВV ДНК в серум и плазма,  кит за генотипизиране на HCV РНК в серум и плазма и набор контроли за кит за генотипизиране на HCV  за  затворена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време за ранно диагностициране и лечение на вирусен хепатит В и С за УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД съгласно приложена спецификация

  • Договор - 01.03.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище - 02.02.2016  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 01.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 01.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 01.02.2016  (PDF формат на файла) повече>>
  • Ценово предложение  (Excel формат на файла) повече>> 
  • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
  • Покана  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>