ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                      00494-2015-0020

      Доставка на питейна вода за сградата на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД, гр.София, ул."Бяло море"       8, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - за период от 3 /три/ години

  • Договор - 21.07.2015  (PDF формат на файла) повече>>
  • Становище на АОП 07.05.2015  (Word формат на файла) повече>>
  • Решение  (PDF формат на файла) повече>>