Клиника по УНГ болести

 

II УНГ отделение (ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, АУДИОЛОГИЯ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ)

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, АУДИОЛОГИЯ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

 • Отделението по обща оториноларингология развива активна лечебно-диагностична дейност.
 • През 1985 г. проф. д-р Деспотов, дмн въведе ендоназалната хирургия на носа и околоносните кухини за лечение на възпалителните и туморните процеси в областта на носа и околоносните кухини под оптичен контрол.

СТАЦИОНАР

СЕКТОР "ОТОНЕВРОЛОГИЯ"

 • В Сектора по отоневрология (слухово – вестибуларни , обонятелни и вкусови нарушения) се внедриха редица съвременни техники за изследване на вестибуларния анализатор:
  • Купулометрия;
  • Пендел – тест;
  • Електронистагмография;
  • Компютърна обработка на нистагъма и др.
 • Извършва се изследване и лечение на:
  • Вестибуларни изследвания :
   • акуметрия,
   • спонтанни вестибуларни прояви (спонтанен и позиционен нистагъм),
   • фистулна проба,
   • статокинетични и кординационни проби,
   • компютърна стабилография;
  • експериментално изследване на вестибуларния анализатор,
   • ротаторни проби ,
   • купулометри и специални ротаторни методики (пандулерна, синусоидална и осцилираща)
   • калорични проби
  • изследване на обонянието: олфактометрия
  • изследване на вкуса: густометрия
  • ниво диагностика на н. фациалис.
 • телефони за контакти:
  • Професор д-р Александър Карапанчев, дмн – 9432233, 9892659, 943255;
  • Д-р Тодор Широв, главен асистент – 9432552;

СЕКТОР "АУДИОЛОГИЯ"

 • Извършва всички функционални изследвания и лечения на слуха за деца и възрастни:
  • аудиометрия (прагова, надпрагова, говорна);
  • детска игрова аудиометрия;
  • тимпанометрия, импедансметрия – обективна диагностика на средно ухо, проходимост на Евстахиевата тръба, диагностика на n. Facialis;
  • слухови евокирани потенциали – стволови, средни и корови, с възможности от момента на раждането на детето (единствено в страната);
  • отоакустични емисии (единствено в страната);
  • електростимулация на слуховия нерв (единствено в страната);
  • слухопротезиране на деца и възрастни (основно за децата от най-ранна детска възраст);
  • диагностика за кохлеарната имплантация (единствено в страната);
  • програмиране и настройване на кохлеарни имланти - многостепенно в създадения единствен за страната ”Център по кохлеарна имплантация”;
  • изследване и лечение на шума в ушите.
 • телефони за контакти:
  • Доцент д-р Диана Попова, дм – 9432350, e-mail: D.popova@abv.bg;
  • Д-р Соня Върбанова, главен асистент – 9432350

СЕКТОР “ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК”

Начало ^^