Клиника по медицинска онкология

 

В Клиниката по медицинска онкология се приемат основно пациенти със злокачествени заболявания на млечната жлеза, на белия дроб, на шийката на матката, на главата и шията, на ендометриума, на дебелото и право черво, на яйчниците, на пикочния мехур, на тестиса, тумори на щитовидната жлеза и др.

Дейността й е свързана с:

  • апробиране на всички новорегистрирани противотуморни лекарствени средства, след което се въвеждат в рутинната практика на Отделенията по медицинска онкология в цялата страна
  • провеждане на множество международни клинични изпитвания на противотуморни лекарства, като резултатите от тях се изнасят на най-големите международни научни форуми и се публикуват в най-реномираните научни списания
  • благодарение на задълбочената работа, извършвана в Клиниката, тя стана член на най-авторитетните професионални групи в Европа за клинични проучвания при злокачествените тумори
  • разширено приложение на химиотерапията - освен при авансиралите тумори, а също и като предоперативна подготовка при болните с рак на млечната жлеза, пикочния мехур, яйчниците и др.
  • следоперативно провеждане на химиотерапия при радикално оперирани болни с ранен рак на млечната жлеза и дебелото черво, което доведе до увеличаване на излекуваните случаи с 25%
  • прилагане на нови мощни противотуморни лекарства, при което тумори, считани като резистентни, преминаха към групата на относително чувствителни към лечението, каквито са рака на белия дроб и правото черво
  • прилагане на съчетана химио- и лъчетерапия като един нов подход към резистентните тумори

Перспективи за развитие: Намирайки се в база с голям обем хирургична дейност, вкл. неврохирургия, широк спектър консервативни специалности, наличието на редица специфични лаборатории и диагностични звена, Клиниката има амбицията да внедрява нови и водещи комплексни подходи в диагностиката и лечението на рака. Особен интерес представляват нови методи на лечение на рака на млечната жлеза, храносмилателния тракт и простатата.

Една от най – важните цели, която си е поставил екипа е тъй нар. транслиране на научните резултати в клиничната работа.

Особено важни ще бъдат през настоящата и следващата година внедряването на най – съвременни протоколи на европейско и световно ниво на съчетана лъчехимиотерапия и то при по – голям брой локализации. Предизвикателство е също и популяризаторската и разбира се, преподавателска роля на медицинските онколози сред студентите и младите специалисти. Това е така, тъй като, за съжаление, все още крайно недостатъчно или никак не се изучава медицинска онкология в образованието по медицина и не на последно място, изобщо представите за онкологията са изкривени, а тя е най – бързо развиващата се специалност, в чиято работа се използват високотехнологични лекарствени продукти, много от тях – биотехнологични. С разгадаването на човешкия геном и продължаващото му разчитане ще се създават обективни предпоставки в работата на изследователските центрове и в частност клиниките по медицинска онкология за нови и рационални подходи в търсенето на нови лекарства. Вече няма фармакологичен клас, който да не се използва от съвременната медицинска онкология, дори нещо повече – има най – авангардни лекарствени продукти като тирозинкиназни инхибитори, m-TOR инхибитори, някои моноклонални антитела и др., които се използват само от медицинските онколози. В проучване са още стотици молекули в най – реномирани международни мултицентрични двойно слепи изпитвания, в които участва и Клиниката.

Спазвайки изискванията на Добрата клинична практика, както и стриктно спазвайки нормативната база в страната, Клиниката ще се опита да популяризира своите клинични изпитвания и в медиите с цел да се съберат повече пациенти, които както е известно, в цял свят се лекуват по- добре и по – успешно в условията на клинично изпитване.

Всичко това, разбира се става само с добре обучени и мотивирани специалисти, каквито за щастие имаме, както и привличането на млади кадри, които да се обучават и да продължават досегашната работа. В тази връзка сме разкрили асистентски места и плануваме разкриването на места за докторанти. През настоящата година увеличихме и щата за ординатори с още 2 бройки и то пак с идеята да назначим млади добре образовани и мотивирани хора.

Разбира се, базата за работа е неизменна част от цялостната обезпеченост на процеса, като в тази връзка получихме от Ръководството на болницата допълнителни помещения за работни места, а също така извършихме и основен ремонт на звеното за дневно лечение (outpatient unit). Оборудвани с най – съвременни електрически кресла за извършване на вливането, централна климатизация, места за подготовка на противотуморните лекарства и разтвори.

В следващия едногодишен период се предвиждат и ремонтни дейности на основната стационарна база и което е по – важно основно преаранжиране на реда и начина на отпускане, разтваряне и прилагане на противотуморните лекарствени продукти. И понеже живеем във века на технологиите и свръх бързата комуникация, ние разработваме и комуникационен проект между Клиниката и останалите онкологични лечебни заведения в страната с възможност за конферентна връзка, онлайн демонстриране на документация на болни и тяхното обсъждане за определяне на оптимална терапевтична тактика. Завършения вид на комуникационния проект се предвижда да бъде към есента на 2012г., а първите звена за връзка ще бъдат УМБАЛ „Св. Марина” – Варна и СБАЛО – София.

Към информационните и комуникационни системи е и навлизането през настоящата година на информационна система на Клиниката, която е интегрирана част от болничната информационна система с генериране на образци на документи, автоматично генериране на попълнени форми а документи, автоматично извършване на заявки за лекарства, следене на наличностите в Клиниката и в аптеката, внасяне на важни данни – демографски и терапевтични за отделните пациенти, което при натрупване на достатъчен масив ще доведе до възможност за екстраполация на зависимости.

Окончателно в Клиниката се премина на терапевтична дейност само по Националните стандарти за медицинска онкология на Българското онкологично дружество, които се актуализират двукратно ежегодно от лекарствената комисия на дружеството и на годишна национална конференция и се базират изцяло на т.нар. „Златни стандарти” за лечение в Западна Европа и САЩ. Това са препоръките на Европейското общество по медицинска онкология и Американската асоциация по клинична онкология.

Платформа за онлайн комуникация свърза три водещи наши онкоцентъра - повече>>
- 22 януари 2014

Начало ^^