Клиника по лъчелечение

 

Местоположение на отлените звена на Клиниката по лъчетерапия

Апаратите за лъчелечение, приемно-консултативния и психологичния кабинети се намират на партера на болницата в Централен блок.

Стационарът по лъчелечение, нуклеарно-медицинска диагностика и лабораторията по клинична дозиметрия и се намират на първия етаж в Северен блок.

Дейности на Клиниката по лъчетерапия:

Лечебна дейност

Всички осигурени пациенти на клиниката се лекуват по клинични пътеки №№ 255, 256, 257, 258.

Самостоятелно лъчелечение при ранни злокачествени новообразувания на ларинкса, гърлото и носа, кожни карциноми.

Предоперативно лъчелечение - карциноми на шийката на матката, ректума и др.

Органосъхраняваща съчетана лъчехимиотерапия при тумори на ларинкса, фаринкса, ректума, пикочния мехур.

Следоперативно лъчелечение - злокачествени новообразувания на млечната жлеза, фаринкса, ларинкса и устната кухина, шийката и тялото /ендометриума/ на матката, правото черво, урогениталната система у мъжа. Клиниката е профилирана в лечение на тумори на щитовидната жлеза чрез облъчване или чрез радиоактивен йод.

Следоперативно лъчехимиолечение - при рискови за рецидив пацииенти с тумори на шийката на матката, фаринкса и ларинкса, устната кухина, мозъка.

Противовъзпалително лъчелечение с ниски дози при пациенти с неонкологични заболявания: ставно-дегенеративни /шипове, артрози, тендовагинити, плексити, деформации на пръстите/, хронични възпалителни процеси /циреи, околонокътни възпаления, диабетно стъпало, локално следоперативно възпаление, хронични очни възпаления и др.).

Лечение с радиактивен йод на Базедова болест и други заболявания свързани с повишена функция на щитовидната жлеза.

Палиативно лъчелечение и лечение с радиофармацефтици при авансирали неоплазми с кръвоспираща, аналгетична, декопресивна и др. палиативни задачи.

Дозиметричен и радиометричен контрол на апаратурата за лъчелечение и радиоизотопна диагностика;

Учебно-преподавателска дейност със студенти, специализанти и аспиранти по учебни програми, утвърдени от МУ - София и СДК;

Научно-изследователска дейност по актуални национални и международни научни теми в сътрудничество с други клинични и параклинични звена на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, МУ - София, както и с други медицински университети, национални центрове и болници от страната и чужбина.

Стандарти, по които се провежда лъчелечение - повече>>

 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на млечната жлеза - Л. Маринова, В. Първанова. Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на маточната шийка - Е. Петкова, Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ендометриума - Е. Петкова, Л. Гочева,Т. Хаджиевa - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ларинкса - Р. Габровски, Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на щитовидна жлеза - Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на мозъчни тумори - М. Янева; под ред. на Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ректума - В. Кленова, Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на семином на тестиса - Н. Билдирев под ред. на Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за ЛЛ на рак на белия дроб - В. Василева, Т. Хаджиева - повече>>
 • Нациионални стандарти за ЛЛ при карцином на назо-, оро- и хипофаринкса - З. Захариев, Т. Хаджиева - повече>>
 • Национални стандарти за лъчелечение на неонкологични заболявания - Т. Хаджиева - повече>>

Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” - повече>>

Начало ^^