Новини

 

Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

 

1. Пациенти, които имат решения от онкологични комисии от провинцията или други, насочващи ги за НСБАЛО.

Тези пациенти се записват за консултация всеки работен ден, на телефон 9432 627 или 9432 285 от 10.00-11.00 часа. Ще бъдат консултирани само пациенти, които имат решение от онкологична комисия, издала заключение за необходимостта от лъчелечение. Консултацията има за задача да определи възможността заболяването да бъде лекувано в нашата клиника.

Съществуват много форми на протичане на злокачествени заболявания, които не се нуждаят от вообще от облъчване или моментът за провеждането му не е настъпил. Консултацията на лекарите от лъчетерапевтичния комплекс към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ще прецени дали необходимите лъчетерапевтични процедури могат да се извършат с апаратите на комплекса.

Утвърденият път за лъчелечение на пациент със злокачествено заболяване в България е следният:

  • Поставяне на диагноза от лекар в специализирана амбулатория или здравно заведение след биопсия (проба от тумора) или операция.
  • Разглеждане на всеки случай индивидуално от онкологична комисия в здравното заведение за определяне на подходящата форма на лечение (хирургична, химиотерапия, лъчелечение, самостоятелна или комбинирана в последователност, зависеща от вида и стадия на заболяването и състоянието на пациента).
  • Насочване на пациента към болнично заведение по местоживеене или по желание, в което ще се извърши препоръчаната от онкологичната комисия терапия.
  • консултация в избраното лечебно заведение - това е етапът на записване по телефона за консултация в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ".
  • провеждане на самостоятелни или комбинирани хирургично, лъчелечение или химиотерапия.
  • насочване към диспансерно наблюдение в онкологичен диспансер по местоживеене (ако е необходимо).

2. Пациенти, които имат протокол от онкологична комисия, насочваща ги към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

В определения ден и час пациентът се явява с всички изисквани в протокола от онкологичната комисия допълнителни изследвания и документи от това и всички придружаващи ги заболявания. В кабинет №1 се извършва приемане с талон № 7 за съответната клинична пътека и окончателен преглед от лъчетерапевт с включване в подготвителните за лъчелечение процедури. Има пациенти с придружаващи заболявания, които се нуждаят от предварителна консултация, дали биха понесли лъчелечение. Това се преценява чрез консултация на пациента от лъчетерапевт на място и тогава се записва в листа на чакащи.

3. Кои пациенти са подходящи за лечение на линеен ускорител.

Поради изискванията за безопасност, заболяванията, които ще бъдат лекувани с новия линеен ускорител ще бъдат разширявани поетапно във времето.

Понастоящем се приемат за облъчване пациенти с рак на тялото и шийката на матката, правото черво (ректум) и простата. Пациенти с подходящи за лъчелечение редки тумори, също ще се включват в листа на чакащи.

Останалите пациенти успешно се лекуват на другите три апарата на клиниката.

Начало^^